9.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 314/14


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5358 — Arizona/Abieta)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 314/07)

1.

La data de 2 decembrie 2008, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 și ca urmare a unei cereri motivate efectuate în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea Arizona Chemical GmbH („Arizona”, Germania), aparținând grupului Arizona Chemical, dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderi Abieta Chemie GmbH („Abieta”, Germania) prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Arizona: rafinarea, procesarea și comercializarea produselor oleochimice,

în cazul întreprinderii Abieta: producerea și comercializarea săpunurilor de colofoniu, utilizate ca agenți emulsifianți.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi transmise Comisiei prin fax [(32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5358 — Arizona/Abieta, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.