21.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 169/29


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Caz COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 169/10)

1.

La 13 iulie 2007, Comisia a primit o notificare privind o concentrare propusă în temeiul articolului 4 și ca urmare a unei trimiteri efectuate în temeiul articolului 22 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea Apax Partners S.A. („Apax”, Franța) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderi Telenor Satellite Services AS („TSS”, Norvegia), prin achiziție de acțiuni.

2.

Activitățile întreprinderilor respective sunt:

în cazul Apax: fond de investiții. Apax controlează în special France Telecom Mobile Satellite Communications („FTMSC”, Franța), societate activă în domeniul furnizării de servicii de telecomunicații prin satelit,

în cazul întreprinderii TSS: furnizarea de servicii de telecomunicații prin satelit.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [fax nr. (32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.