5.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 329/4


Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) la 2 iulie 2020 – „Sanresa”UAB/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(Cauza C-295/20)

(2020/C 329/05)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Părțile din procedura principală

Reclamantă:„Sanresa” UAB

Pârât: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Întrebările preliminare

1.

Articolul 18 alineatul (2) primul paragraf litera (b), articolul 56 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 58 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și articolul 58 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2014/24 (1), precum și articolele 3-6 și alte dispoziții din Regulamentul nr. 1013/2006 (2) (împreună sau separat, dar fără limitare la acestea) se impune să fie interpretate în sensul că consimțământul dat unui operator economic, care este necesar pentru a transfera deșeuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene în altul, trebuie calificat ca fiind o cerință pentru executarea unui contract de servicii, iar nu o cerință privind dreptul de exercitare a unei activități?

2.

În cazul în care consimțământul menționat anterior pentru transferul de deșeuri trebuie considerat ca fiind un criteriu de selecție a furnizorului (capacitatea de exercitare a activității profesionale), principiul transparenței și principiul concurenței loiale prevăzute la articolul 18 alineatul (1) primul și al doilea paragraf din Directiva 2014/24, articolul 58 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și articolul 58 alineatul (2) al doilea paragraf din directiva respectivă, principiul liberei circulații a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor consacrat la articolul 26 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolele 7-9 din Regulamentul nr. 1013/2006 (împreună sau separat, dar fără limitare la acestea) se impune să fie interpretate și aplicate astfel încât cerințele pentru achizițiile publice de servicii de gestionare a deșeurilor, în special cele referitoare la termenele pentru depunerea ofertelor, trebuie să creeze pentru furnizorii interni sau străini care urmăresc să transporte deșeuri peste frontierele statelor membre ale Uniunii Europene condiții care permit participarea liberă la asemenea proceduri de achiziții publice și acestora trebuie să li se permită printre altele să prezinte consimțământul menționat anterior dacă a fost dat la o dată ulterioară termenului pentru depunerea ofertelor?

3.

În cazul în care consimțământul menționat anterior pentru transferul de deșeuri, în conformitate cu articolul 49 Directiva 2014/24, cu anexa V partea C punctul 17 la aceasta și cu articolul 70 din cuprinsul său, se impune să fie considerat ca fiind o cerință pentru executarea unui contract de achiziții publice, principiile aplicabile achizițiilor publice stabilite la articolul 18 din această directivă și procedura generală de atribuire a contractului prevăzută la articolul 56 din cuprinsul său trebuie interpretate în sensul că în cadrul procedurilor de achiziții publice oferta unui participant care nu a prezentat consimțământul respectiv nu poate fi respinsă?

4.

Articolul 18, articolul 56 alineatul (1) primul paragraf litera (b), articolul 58 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și articolul 58 alineatul (2) din Directiva 2014/24 trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale potrivit căreia autoritățile contractante au dreptul să stabilească în prealabil în documentele achiziției publice o procedură de evaluare a ofertelor în cadrul căreia dreptul furnizorilor de a desfășura o activitate (capacitatea de exercitare a activității profesionale) este verificat parțial sau nu este verificat deloc, deși deținerea acestui drept este o condiție prealabilă pentru executarea legală a contractului de achiziții publice și autoritățile contractante pot cunoaște dinainte necesitatea existenței dreptului respectiv?

5.

Articolul 18 și articolul 42 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2014/24 și articolul 2 alineatul (35), articolul 5 și articolul 17 din Regulamentul nr. 1013/2006, precum și alte dispoziții din acest regulament trebuie interpretate în sensul că, în cazul achiziției de servicii de gestionare a deșeurilor, autoritățile contractante pot obține legal asemenea servicii numai dacă stabilesc în mod clar și precis în documentele achiziției publice cantitatea și compoziția deșeurilor, precum și alte condiții importante pentru executarea contractului (de exemplu ambalarea)?


(1)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (JO 2006, L 190, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 16, p. 172).