24.8.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 279/27


Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 30 martie 2020 – Rad Service Srl Unipersonale și alții/Del Debbio SpA și alții

(Cauza C-210/20)

(2020/C 279/38)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelante: Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl

Intimate: Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl, în calitate de mandatar al grupului temporar de întreprinderi constituit împreună cu GARC SpA și Edil Moter Srl

Întrebarea preliminară

Articolul 63 din Directiva 2014/24 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 (1), referitor la instituția menționării capacităților unui terț, coroborat cu principiile libertății de stabilire și liberei prestări a serviciilor prevăzute la articolele 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se opune aplicării reglementării naționale italiene privind menționarea capacităților unui terț și excluderea din procedurile de atribuire, prevăzută la articolul 89 alineatul 1 a patra teză din Codul achizițiilor publice adoptat prin Decretul legislativ nr. 50 din 18 aprilie 2016, potrivit căreia, în cazul unor declarații false date de întreprinderea auxiliară cu privire la existența unor condamnări penale rămase definitive, potențial susceptibile să demonstreze săvârșirea unei abateri profesionale grave, autoritatea contractantă trebuie întotdeauna să excludă operatorul economic ofertant în cadrul procedurii de cerere de ofertă, fără a i impune sau a i permite să menționeze o altă întreprindere auxiliară adecvată în locul celei dintâi, astfel cum se prevede, în schimb, în celelalte ipoteze în care entitățile la a căror capacitate operatorul economic intenționează să recurgă nu îndeplinesc un criteriu de selecție relevant sau în legătură cu care există motive obligatorii de excludere?


(1)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).