4.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 82/60


Acțiune introdusă la 4 ianuarie 2019 – Algebris (UK) și Anchorage Capital Group/SRB

(Cauza T-2/19)

(2019/C 82/72)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Algebris (UK) Ltd (Londra, Regatul Unit) și Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Statele Unite) (reprezentanți: T. Soames, avocat, R. East, Solicitor, N. Chesaites și D. Mackersie, Barristers)

Pârât: Comitetul unic de rezoluție (SRB)

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea deciziei SRB potrivit căreia nu erau necesare evaluări definitive ex post ale Banco Popular Español S.A. în conformitate cu articolul 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014; (1)

obligarea SRB la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă patru motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că decizia SRB potrivit căreia nu erau necesare evaluări definitive ex post ale Banco Popular Español S.A. în conformitate cu articolul 20 alineatul (11) din Regulamentul nr. 806/2014 se întemeiază pe o eroare de drept, cu încălcarea articolului 20 alineatul (11) și/sau a articolului 20 alineatul (12) din regulamentul menționat, care impune o evaluare definitivă ex post în cazul în care adoptarea unor măsuri de rezoluție se întemeiază pe o evaluare provizorie care nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 20 alineatele (1), (4) și (9) din Regulamentul nr. 806/2014.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe faptul că SRB a săvârșit erori vădite de apreciere în aplicarea articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul nr. 806/2014 în decizia atacată, în măsura în care, prin adoptarea deciziei atacate, SRB a considerat în mod eronat că nu erau necesare evaluări definitive ex post.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe o eroare de drept și/sau pe o eroare vădită de apreciere săvârșită cu încălcarea articolului 20 alineatele (11) și (12) din Regulamentul nr. 806/2014, în măsura în care decizia atacată implică o decizie a SRB de a nu majora valoarea contraprestației plătite de Banco Santander SA, în cuantum de un euro.

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe încălcarea de către SRB a obligației sale de motivare a deciziei atacate, contrar articolului 296 TFUE.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).