30.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 328/32


Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of the United Kingdom (Regatul Unit) la 30 iulie 2019 — X/Kuoni Travel Ltd

(Cauza C-578/19)

(2019/C 328/35)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court of the United Kingdom (Regatul Unit)

Părțile din procedura principală

Recurentă: X

Intimată: Kuoni Travel Ltd

Întrebările preliminare

1)

Situația neexecutării sau a executării necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din contractul încheiat între un organizator sau un detailist și un consumator cu privire la furnizarea unui pachet de servicii pentru vacanțe care intră sub incidența Directivei 90/314/CEE (1) a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite, atunci când această neexecutare sau executare necorespunzătoare este rezultatul acțiunilor unui angajat al unei societăți hoteliere care este furnizor al serviciilor la care se referă contractul:

a)

intră în domeniul de aplicare al exceptării prevăzute la articolul 5 alineatul (2) a treia liniuță teza a doua; și, în caz afirmativ,

b)

care sunt criteriile pe care trebuie să le aibă în vedere instanța națională pentru a aprecia dacă se aplică această exceptare?

2)

În cazul în care un organizator sau un detailist încheie un contract cu un consumator pentru un pachet de servicii pentru vacanțe care intră sub incidența Directivei 90/314/CEE a Consiliului, iar o societate hotelieră prestează servicii la care se referă contractul, un angajat al acestei societăți hoteliere trebuie să fie considerat el însuși un „furnizor de servicii” în sensul exceptării prevăzute la articolul 5 alineatul (2) a treia liniuță din directivă?


(1)  JO 1990, L 158, p. 59.