27.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 182/5


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 7 ianuarie 2019 — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Cauza C-34/19)

(2019/C 182/06)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Telecom Italia SpA

Pârâți: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Întrebările preliminare

1)

Articolul 22 alineatul (3) din Directiva 97/13/CE (1) poate fi interpretat în sensul că permite, inclusiv pentru anul 1998, menținerea obligației de a plăti o redevență sau o contraprestație corespunzătoare — în măsura în care se calculează pe baza unei părți identice din cifra de afaceri — celei datorate în temeiul regimului în vigoare anterior aceleiași directive?

2)

Având în vedere Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 18 septembrie 2003, C-292/01 și C-293/01, și din 21 februarie 2008, C-296/06, Directiva 97/13/CE se opune unei hotărâri pronunțate de o instanță națională și care a dobândit autoritate de lucru judecat ca rezultat al unei interpretări eronate și/sau al unei denaturări a directivei menționate, astfel încât această autoritate de lucru judecat poate fi înlăturată de o a doua instanță care este chemată să judece un litigiu întemeiat pe același raport juridic material, dar care se diferențiază prin caracterul accesoriu al plății solicitate în raport cu cea care făcea obiectul cauzei cu privire la care a fost dobândită autoritatea de lucru judecat?


(1)  Directiva 97/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 aprilie 1997 privind un cadru comun pentru autorizațiile generale și licențele individuale în domeniul serviciilor de telecomunicații (JO 1997, L 117, p. 15).