201807060461994202018/C 259/522802018TC25920180723RO01ROINFO_JUDICIAL20180503373821

Cauza T-280/18: Acțiune introdusă la 3 mai 2018 – ABLV Bank/SRB


C2592018RO3710120180503RO0052371382

Acțiune introdusă la 3 mai 2018 – ABLV Bank/SRB

(Cauza T-280/18)

2018/C 259/52Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: ABLV Bank AS (Riga, Letonia) (reprezentanți: O. Behrends, M. Kirchner și L. Feddern, avocați)

Pârât: Comitetul unic de rezoluție (SRB)

Concluziile

Anularea deciziilor Comitetului unic de rezoluție (SRB) din 23 februarie 2018 cu privire la reclamantă și la filiala acesteia, ABLV Bank Luxembourg SA;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă treisprezece motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că SRB nu avea competență de decizie cu privire la lichidare.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea de către SRB a drepturilor reclamantei prin anunțarea unei decizii formale de a nu adopta măsuri de rezoluție.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea de către SRB a drepturilor reclamantei ca urmare a aprecierii sale eronate în temeiul articolului 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 ( 1 ).

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea de către SRB a drepturilor reclamantei ca urmare a aprecierii sale eronate în temeiul articolului 18 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 806/2014.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea de către SRB a dreptului reclamantei de a fi ascultată și a altor drepturi procedurale.

6.

Al șaselea motiv, întemeiat pe încălcarea de către SRB a dreptului reclamantei la o decizie motivată în mod corespunzător.

7.

Al șaptelea motiv, întemeiat pe faptul că SRB nu a examinat și nu a analizat cu atenție și cu imparțialitate toate aspectele pertinente ale cauzei.

8.

Al optulea motiv, întemeiat pe încălcarea de către SRB a principiului proporționalității.

9.

Al nouălea motiv, întemeiat pe încălcarea de către SRB a principiului egalității de tratament.

10.

Al zecelea motiv, întemeiat pe încălcarea de către SRB a dreptului de proprietate al reclamantei și a libertății de a desfășura o activitate comercială.

11.

Al unsprezecelea motiv, întemeiat pe încălcarea de către SRB a principiului nemo auditur.

12.

Al doisprezecelea motiv, întemeiat pe săvârșirea de către SRB a unui abuz de putere.

13.

Al treisprezecelea motiv, întemeiat pe încălcarea de către SRB a dreptului reclamantei întemeiat pe articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, întrucât nu a reușit să asigure soluționarea cauzelor reclamantei de către instituțiile și organismele competente ale Uniunii.


( 1 ) Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).