26.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 112/35


Acțiune introdusă la 19 ianuarie 2018 – Franța/Comisia

(Cauza T-26/18)

(2018/C 112/45)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Republica Franceză (reprezentanți: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères și S. Horrenberger, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea în parte a Deciziei de punere în aplicare C(2017) 7263 final a Comisiei din 8 noiembrie 2017 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), notificată guvernului francez la 9 noiembrie 2017, în măsura în care:

include o corecție de 2 246 700 de euro ca urmare a luării în considerare presupus neconforme a elementelor de peisaj în cadrul GAEC, în ceea ce privește „Deficiențele în sistemul LPIS” pentru anii de cerere 2013 și 2014;

include o corecție forfetară privind totalitatea suprafețelor care cuprind cel puțin o parcelă calificată drept „lande care pot fi utilizate pentru pășunat”, iar nu doar parcelele calificate drept „suprafețe neeligibile («lande care pot fi utilizate pentru pășunat»)” pentru anii de cerere 2013 și 2014;

în ceea ce privește „Eroarea cea mai probabilă, FEADR IACS – 2014-2020” în cadrul anchetei CEB/2016/047; și

aplică o corecție forfetară de 100 % departamentului Haute-Corse, pentru anii de cerere 2013-2014, în ceea ce privește „Sistemul de control cu deficiențe grave, Corsica”;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 6 alineatul (1) și a anexei III la Regulamentul nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori.

Potrivit reclamantei, Comisia ar fi săvârșit o asemenea încălcare atunci când a considerat, pe de o parte, că elemente precum aflorimentele cu colonii de scleractinieni, iazurile sau pâlcurile arbustive, prevăzute de reglementarea franceză, nu indică bune condiții agricole și de mediu (GAEC) și, pe de altă parte, că aceste dispoziții impun protecția individuală a fiecărui element de peisaj și, în consecință, că aceste elemente nu puteau fi integrate în suprafața totală a suprafețelor agricole.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității. În această privință, reclamanta consideră că, deși litigiul nu ar privi decât parcelele calificate drept „lande care pot fi utilizate pentru pășunat”, Comisia ar fi adoptat o corecție întemeiată pe totalitatea suprafețelor din dosarele care includeau astfel de parcele, inclusiv așadar pe partea din aceste suprafețe care nu ar reprezenta astfel de parcele și în orice caz ar fi ignorat elementele de calcul transmise de autoritățile franceze.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe argumentul potrivit căruia Comisia s-ar fi întemeiat pe date pe care le-ar fi reținut cu încălcarea articolului 6 alineatul (1) și a anexei III la Regulamentul nr. 73/2009 citat anterior, pentru a efectua o corecție financiară de 13 127 243,30 euro în ceea ce privește perioada de programare 2014-2020 a FEADR („RDR 3”).

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității și pe nerespectarea obligației de motivare în ceea ce privește „Sistemul de control cu deficiențe grave, Corsica” pentru anii de cerere 2013 și 2014 în decizia atacată, în măsura în care Comisia aplică o corecție financiară de 100 % departamentului Haute-Corse.