18.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/6


Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 4 septembrie 2018 – Solvay Chemicals GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Cauza C-561/18)

(2019/C 103/07)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Berlin

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Solvay Chemicals GmbH

Pârâtă: Bundesrepublik Deutschland

Prin Ordonanța din 6 februarie 2019, Curtea (Camera întâi) a declarat:

Dispozițiile articolului 49 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) și ale punctului 20, B, din anexa IV la acest regulament sunt lipsite de validitate în măsura în care ele includ în mod sistematic în emisiile provenite de la instalațiile de producere a sodei dioxidul de carbon (CO2) transferat spre o altă instalație în vederea producerii de carbonat de calciu precipitat, indiferent dacă acest dioxid de carbon este sau nu degajat în atmosferă.


(1)  JO 2012, L 181, p. 30.