HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea)

2 mai 2019 ( *1 )

„Trimitere preliminară – Tariful vamal comun – Clasificare tarifară – Nomenclatura combinată – Subpozițiile 85269120 și 85285900 – Sistem de navigație GPS multifuncțional”

În cauza C‑268/18,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Bacău (România), prin decizia din 5 aprilie 2018, primită de Curte la 18 aprilie 2018, în procedura

SC Onlineshop SRL

împotriva

Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală a Vămilor,

CURTEA (Camera a zecea),

compusă din domnul C. Lycourgos (raportor), președinte de cameră, și domnii M. Ilešič și I. Jarukaitis, judecători,

avocat general: domnul G. Hogan,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

pentru SC Onlineshop SRL, de S. Ionașcu‑Strungariu,

pentru guvernul român, de C. Canțăr, de O.–C. Ichim și de A. Wellman, în calitate de agenți;

pentru Comisia Europeană, de A. Caeiros și de A. Armenia, în calitate de agenți,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

1

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea subpozițiilor 85269120 și 85285900 din Nomenclatura combinată (denumită în continuare „NC”) care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO 1987, L 256, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 4, p. 3), în versiunea care rezultă din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei din 6 octombrie 2016 (JO 2016, L 294, p. 1), precum și din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 698/2012 al Comisiei din 25 iulie 2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (JO 2012, L 203, p. 34), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 459/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 (JO 2014, L 133, p. 43) (denumit în continuare „Regulamentul de punere în aplicare nr. 698/2012”).

2

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între SC Onlineshop SRL (denumită în continuare „Onlineshop”), pe de o parte, și Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (România) (denumită în continuare „ANAF‑DGV”), pe de altă parte, în legătură cu clasificarea tarifară a unui aparat multifuncțional de tipul celor utilizate în autovehicule și care îndeplinește funcțiile de radionavigație, de redare audio și video, de radiodifuziune și de afișare.

Cadrul juridic

NC

3

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) și cu articolul 10 din Regulamentul nr. 2658/87, Comisia Europeană, asistată de Comitetul Codului Vamal, adoptă măsurile referitoare la aplicarea NC, care constituie anexa I la acest regulament, în ceea ce privește clasificarea mărfurilor.

4

După cum reiese din cuprinsul articolului 12 din Regulamentul nr. 2658/87, Comisia adoptă în fiecare an un regulament care include versiunea completă a NC, împreună cu rate ale drepturilor aferente din Tariful vamal comun, astfel cum rezultă din măsurile adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de Comisie. Acest din urmă regulament se publică până la 31 octombrie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 1 ianuarie anul următor.

5

În temeiul acestor dispoziții au fost adoptate Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1754 al Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul nr. 2658/87 (JO 2015, L 285, p. 1) și Regulamentul de punere în aplicare 2016/1821. Fiecare dintre aceste regulamente a modificat NC cu începere de la 1 ianuarie 2016 și, respectiv, de la 1 ianuarie 2017.

6

Titlul I din partea I din NC cuprinde o secțiune A, intitulată „Reguli generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate”, care prevede:

„Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată se efectuează în conformitate cu următoarele principii:

1.

Enunțurile titlurilor secțiunilor, capitolelor sau subcapitolelor sunt considerate ca având numai o valoare indicativă, clasificarea mărfurilor considerându‑se legal determinată atunci când este în concordanță cu textele pozițiilor și notelor de secțiuni și de capitole și, atunci când nu sunt contrare termenilor utilizați în acele poziții și note, după următoarele reguli.

[…]

3.

Atunci când mărfurile ar putea fi clasificate la două sau mai multe poziții […], clasificarea se face după cum urmează:

[…]

(c)

În cazul în care regulile 3 (a) și 3 (b) nu permit efectuarea clasificării, marfa se clasifică la poziția cu numărul cel mai mare dintre cele susceptibile a fi luate în considerare.

[…]

6.

Clasificarea mărfurilor la subpozițiile unei aceleiași poziții se efectuează, în mod legal, cu respectarea textelor acelor subpoziții și a notelor de subpoziții, precum și, mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, înțelegând prin aceasta că nu pot fi comparate decât subpozițiile aflate pe același nivel. În sensul acestei reguli, se utilizează și notele de secțiuni și capitole corespunzătoare, cu excepția cazului în care contextul impune altfel.”

7

Partea II din NC, intitulată „Tabelul drepturilor”, cuprinde o secțiune XVI, intitulată ea însăși „Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini și sunet de televiziune și părți și accesorii ale acestor aparate”. Nota 3 care figurează în această secțiune menționează:

„Cu excepția cazului în care contextul impune altfel, […] mașinile proiectate pentru a asigura două sau mai multe funcții diferite, alternative sau complementare, se clasifică după funcția principală care caracterizează ansamblul.”

8

Capitolul 85 care figurează de asemenea în secțiunea menționată, intitulat „Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat sau de reprodus imagine și sunet; părți și accesorii ale acestor aparate”, cuprindea, în versiunea sa rezultată din Regulamentul 2015/1754, aplicabil pentru anul 2016, următoarele poziții și subpoziții:

Cod NC

Descrierea mărfurilor

[…]

[…]

8526

Aparate de radiodetecție și de radiosondaj (radar), aparate de radionavigație și aparate de radiotelecomandă:

8526 10 00

– Aparate de radiodetecție și de radiosondaj (radar)

 

– Altele:

8526 91

– – Aparate de radionavigație:

8526 91 20

– – – Receptoare de radionavigație

[…]

[…]

8528

Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat receptor de televiziune; aparate receptoare de televiziune chiar încorporând un aparat receptor de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor:

 

– Monitoare cu tub catodic:

[…]

[…]

 

– Alte monitoare:

8528 51 00

– – De tipul exclusiv sau în principal destinat unei mașini automate de prelucrarea datelor de la poziția 8471

8528 59

– – Altele:

 

– – – Dispozitive de afișare cu ecran plat care pot afișa semnale de la mașini automate de prelucrare a datelor cu un nivel acceptabil de funcționalitate:

[…]

[…]

8528 59 70

– – – Altele

[…]

[…]

9

Regulamentul de punere în aplicare 2016/1821, aplicabil anului 2017, a lăsat nemodificată poziția 8526 din NC, astfel cum este prevăzută de Regulamentul de punere în aplicare 2015/1754, dar a modificat poziția 8528 după cum urmează:

8528

Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat receptor de televiziune; aparate receptoare de televiziune chiar încorporând un aparat receptor de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor:

[…]

[…]

 

– Alte monitoare:

8528 52

– – Capabile de o legătură directă cu o mașină automată de prelucrare a datelor de la poziția 8471 și destinate să fie folosite cu o asemenea mașină:

[…]

[…]

8528 59 00

– – Altele

[…]

[…]

Regulamentul de punere în aplicare nr. 698/2012

10

Articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare nr. 698/2012 prevede:

„Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana 2 a aceluiași tabel.”

11

Anexa la acest regulament are următorul cuprins:

Descrierea mărfurilor

Clasificare (cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

[…]

[…]

[…]

3. Aparat multifuncțional (denumit «centru multimedia pentru autovehicule») de tipul celor utilizate în autovehicule.

Aparatul combină, în aceeași carcasă, un aparat de recepție de radiodifuziune, un aparat de reproducere a sunetului și a imaginii, un aparat de radionavigație și un afișaj color cu cristale lichide (LCD) având diagonala ecranului de aproximativ 18 cm (7 inchi) și formatul imaginii («aspect ratio») de 16:9.

Aparatul este echipat cu conectori care permit recepția semnalelor video din surse externe, cum ar fi o cameră video pentru marșarier sau un receptor de semnale videofonice DVB‑T.

Aparatul poate reproduce totodată sunete și imagini de pe un card de memorie.

Aparatul este prezentat cu două telecomenzi.

La aparat poate fi conectat un afișaj suplimentar.

8528 59 70

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (c) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8528, 8528 59și 8528 59 70.

Aparatul este conceput pentru a îndeplini mai multe funcții (reproducerea sunetului, reproducerea imaginilor, radionavigație, radiodifuzare, afișaj video), însă niciuna dintre ele, având în vedere designul și proiectarea aparatului, nu îi conferă acestuia caracterul esențial.

În consecință, prin aplicarea RGI 3 litera (c), aparatul trebuie clasificat la codul NC 8528 59 70drept alte monitoare.

Litigiul principal și întrebările preliminare

12

La 18 iulie 2016, Onlineshop a solicitat ANAF‑DGV emiterea unei informații tarifare obligatorii (denumită în continuare „ITO”) pentru un aparat denumit „sistem de navigație GPS PNI S 506”, propunând ca acesta să fie clasificat la subpoziția 85269120 din NC, corespunzătoare receptoarelor de radionavigație.

13

Din decizia de trimitere reiese că acest aparat îndeplinește în esență patru funcții, și anume radionavigația, redarea audio și video, radiodifuziunea și afișarea. Astfel, acesta poate fi utilizat atât ca sistem de navigație GPS (modulul și antena GPS fiind încorporate), cât și ca tabletă PC și este prevăzut cu mai multe accesorii (suport parbriz, alimentator auto și cablu de transmisie de date). Aparatul are o greutate de 152 g, iar dimensiunile sale sunt 132 × 184 × 12 mm.

14

Prin decizia din 23 decembrie 2016, ANAF‑DGV i‑a eliberat reclamantei o ITO care clasifica aparatul respectiv la subpoziția 85285900 din NC, invocând, pentru a motiva această clasificare, regulile generale 1, 3 litera (c) și 6 de interpretare a acestei nomenclaturi. În plus, această decizie menționa Regulamentul de punere în aplicare nr. 698/2012.

15

După respingerea plângerii sale prealabile introduse la 11 ianuarie 2017 împotriva deciziei respective, Onlineshop a sesizat cu o acțiune, la 2 august 2017, instanța de trimitere.

16

Această instanță arată că Onlineshop invocă, în susținerea cererii sale de clasificare a aparatului în discuție în litigiul principal la subpoziția 85269120 din NC, că funcția principală a acestuia este navigația GPS prin intermediul a două aplicații de navigație preinstalate, în timp ce ANAF‑DGV susține că niciuna dintre funcțiile acestui aparat nu îi conferă caracterul său esențial și că, prin urmare, acesta trebuie clasificat la poziția cu numărul cel mai mare dintre cele susceptibile a fi luate în considerare, și anume poziția 8528, care corespunde funcției sale de monitor pentru redare video.

17

În favoarea clasificării solicitate de Onlineshop, instanța de trimitere, pe de o parte, menționează că autoritățile vamale germane, franceze și neerlandeze ar fi reținut această clasificare pentru produse care prezintă, potrivit acestei societăți, funcții similare cu cele ale aparatului în discuție în litigiul principal, considerând că funcția principală a acestor produse este navigația prin GPS. Pe de altă parte, instanța respectivă arată că aparatul poate, având în vedere caracteristicile specifice ale funcției sale de navigație, să fie utilizat într‑un autovehicul și că dimensiunile sale reduse (5 inchi, adică 12,7 cm) pot pleda, în viziunea consumatorului, pentru o utilizare ca tabletă PC, numai cu titlu secundar.

18

Instanța de trimitere subliniază că, deși menționează în ITO din 23 decembrie 2016 dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare nr. 698/2012, ANAF‑DGV a clasificat aparatul în discuție în litigiul principal la subpoziția 85285900 din NC în versiunea rezultată din Regulamentul de punere în aplicare 2016/1821, deși acesta a intrat în vigoare numai la 1 ianuarie 2017. Potrivit acestei instanțe, dacă ANAF‑DGV s‑ar fi întemeiat efectiv pe Regulamentul de punere în aplicare nr. 698/2012, acest aparat ar fi trebuit să fie clasificat la subpoziția 85285970.

19

Instanța menționată arată, în această privință, că ANAF‑DGV a justificat menționarea Regulamentului de punere în aplicare nr. 698/2012 prin faptul că al treilea produs descris în anexa la regulamentul respectiv „prezintă similarități majore cu produsul care face obiectul deciziei ITO în ceea ce privește funcțiile îndeplinite și componența aparatului, motiv pentru care a fost înscris ca una dintre justificările legale ale clasificării”.

20

Prin urmare, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare nr. 698/2012 sunt aplicabile litigiului principal și, în caz afirmativ, care ar fi efectele punerii lor în aplicare în speță, în măsura în care clasificarea aparatului în cauză nu a fost efectuată în conformitate cu codul lor din NC.

21

În aceste condiții, Curtea de Apel Bacău (România) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1)

Dacă [NC], care figurează în anexa I la [Regulamentul nr. 2658/87], astfel cum a fost modificat prin [Regulamentul de punere în aplicare nr. 2016/1821], trebuie interpretată în sensul că aparatele precum sistemele de navigație GPS PNI S 506, în discuție în prezentul litigiu, se clasifică la subpoziția tarifară 852691 subpoziția 85269120 sau la poziția 8528 subpoziția 85285900 din această nomenclatură;

2)

Dacă versiunile [NC] care rezultă succesiv din [Regulamentul de punere în aplicare nr. 698/2012] și [din] [Regulamentul de punere în aplicare nr. 459/2014] au relevanță în scopul determinării corectei încadrări tarifare a aparatelor precum sistemele de navigație în discuție în prezentul litigiu, în sensul posibilității de a fi aplicabile prin analogie unor produse care prezintă similarități cu sistemul de navigație în cauză, respectiv dacă aplicarea prin analogie a acestor dispoziții favorizează interpretarea NC dată de administrația vamală.”

Cu privire la întrebările preliminare

22

Cu titlu introductiv, trebuie arătat că, potrivit jurisprudenței Curții, versiunea NC aplicabilă este cea în vigoare la data deciziei naționale prin care s‑a consacrat clasificarea tarifară contestată (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 iunie 2006, Sachsenmilch, C‑196/05, EU:C:2006:383, punctul 18).

23

În speță, deși Regulamentul de punere în aplicare 2016/1821, vizat de prima întrebare preliminară, a fost adoptat la 6 octombrie 2016, acesta a intrat în vigoare numai la 1 ianuarie 2017. Prin urmare, el nu este aplicabil litigiului principal, care a luat naștere dintr‑o ITO emisă la 23 decembrie 2016.

24

În consecință, astfel cum susține Comisia, versiunea NC aplicabilă acestui litigiu este cea rezultată din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1754, adoptat la 6 octombrie 2015 și aplicabil pentru anul 2016.

25

Or, deși, în raport cu acest din urmă regulament de punere în aplicare, Regulamentul de punere în aplicare 2016/1821 a lăsat neschimbată subpoziția 85269120 din NC, acesta a modificat în schimb anumite subpoziții ale poziției 8528 din NC, în special ultima subpoziție („altele”), care nu mai are codul 85285970, ci codul 85285900.

26

Prin urmare, este necesar să se considere că, prin intermediul întrebărilor formulate, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă NC, în versiunea care rezultă din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1754, trebuie interpretată în sensul că un aparat precum cel în discuție în litigiul principal, care asigură funcțiile de radionavigație, de redare audio și video, de radiodifuziune și de afișare și care dispune de accesorii ce permit utilizarea sa într‑un autovehicul, se încadrează la poziția 85269120 sau la poziția 85285970 din această nomenclatură.

27

În această privință, trebuie amintit că regulile generale pentru interpretarea NC prevăd că clasificarea mărfurilor se determină potrivit textului pozițiilor și al notelor de secțiuni sau de capitole, enunțul titlurilor secțiunilor, ale capitolelor sau ale subcapitolelor fiind considerat ca având numai o valoare indicativă (Hotărârea din 15 noiembrie 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, punctul 49 și jurisprudența citată).

28

În interesul securității juridice și al facilității controalelor, criteriul decisiv pentru clasificarea tarifară a mărfurilor trebuie căutat, în general, în caracteristicile și în proprietățile lor obiective, astfel cum au fost definite în formularea poziției din NC și a notelor de secțiuni sau de capitole (Hotărârea din 13 septembrie 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, punctul 22 și jurisprudența citată).

29

Destinația produsului poate constitui un criteriu obiectiv de clasificare, cu condiția să fie specifică produsului respectiv, caracterul inerent trebuind să poată fi apreciat în funcție de caracteristicile și de proprietățile obiective ale acestuia (Hotărârea din 22 martie 2017, GROFA și alții, C‑435/15 și C‑666/15, EU:C:2017:232, punctul 40, precum și jurisprudența citată). Printre elementele pertinente în această privință, trebuie să se aprecieze atât utilizarea pentru care produsul este destinat de fabricant, cât și modalitățile și locul utilizării sale (Hotărârea din 4 martie 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punctul 52).

30

Pe de altă parte, în conformitate cu nota 3 din secțiunea XVI din partea II din NC, o mașină proiectată pentru a asigura două sau mai multe funcții diferite, alternative sau complementare, trebuie clasificată potrivit funcției principale care caracterizează ansamblul.

31

Curtea a precizat în această privință că este necesar să se ia în considerare ceea ce este principal sau accesoriu în viziunea consumatorului (Hotărârea din 11 iunie 2015, Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, punctul 24 și jurisprudența citată).

32

În speță, reiese din decizia de trimitere că, contrar celor susținute de ANAF‑DGV, funcția principală dintre cele patru funcții pe care le asigură aparatul în discuție în litigiul principal este, având în vedere locul și modalitățile de utilizare pentru care este destinat acesta, radionavigația.

33

În plus, această funcție principală este inerentă aparatului respectiv, din moment ce ea decurge din caracteristicile sale și din proprietățile sale obiective. Astfel, pe lângă faptul că este desemnat ca fiind un „sistem de navigație GPS”, aparatul menționat are vocația de a fi utilizat ca monitor de radionavigație pentru autovehicule datorită celor două aplicații preinstalate, chiar dacă una dintre ele necesită o conexiune la internet prin tehnologia wi‑fi, și cu ajutorul unor accesorii precum suportul pentru parbriz și încărcătorul pentru mașină.

34

În plus, rezultă din indicațiile factuale cuprinse în decizia de trimitere că celelalte trei funcții ale aparatului, menționate la punctul 26 din prezenta hotărâre, nu constituie decât o valoare adăugată adusă aparatului menționat, fără ca niciuna să poată fi, prin ea însăși, determinantă pentru ca un consumator să îl achiziționeze.

35

Într‑adevăr și astfel cum arată instanța de trimitere, în primul rând, funcția de radiodifuziune are un caracter rudimentar, întrucât nu este asigurată printr‑un receptor de radiodifuziune, ci printr‑un transmițător FM, prin intermediul căruia cântecele înregistrate în memoria internă sau externă a aparatului pot fi ascultate prin canalul radio al vehiculului.

36

În al doilea rând, funcția de redare audio și video este limitată, deoarece aparatul în discuție în litigiul principal nu este echipat cu conectori care să permită recepția unor semnale video provenite dintr‑o sursă externă.

37

În al treilea rând, funcția de afișare este de asemenea limitată, având în vedere, pe de o parte, dimensiunea redusă a ecranului (5 inchi, adică 12,7 cm), care nu oferă un bun confort de vizionare, și, pe de altă parte, faptul că, deși această funcție permite reproducerea aplicațiilor instalate sau a fișierelor video, ea nu permite conectarea aparatului la un afișaj suplimentar.

38

Astfel, având în vedere funcția principală pe care o îndeplinește, un produs precum cel în discuție în litigiul principal poate fi clasificat la subpoziția 85269120 din NC, corespunzătoare receptoarelor de radionavigație.

39

Această analiză nu poate fi repusă în discuție de mențiunile referitoare la cel de al treilea produs clasificat la subpoziția 85285970 din NC din anexa la Regulamentul de punere în aplicare nr. 698/2012, la care se face referire în decizia de trimitere.

40

În această privință, trebuie arătat că, potrivit unei jurisprudențe constante, un regulament de clasificare are o aplicabilitate generală în sensul că nu se aplică unui anumit operator, ci generalității produselor identice cu cel care a fost examinat de Comitetul Codului vamal. Pentru a stabili, în cadrul interpretării unui regulament de clasificare, domeniul său de aplicare, trebuie să se țină seama, printre altele, de motivarea acestuia (Hotărârea din 22 martie 2017, GROFA și alții, C‑435/15 și C‑666/15, EU:C:2017:232, punctul 35, precum și jurisprudența citată).

41

În cazul în care un regulament de clasificare nu este direct aplicabil unor produse care nu sunt identice, ci doar analoge produsului care face obiectul acestui regulament, acesta din urmă este aplicabil prin analogie unor asemenea produse. Aplicarea prin analogie a unui regulament de clasificare în privința produselor analoge celor vizate de acest regulament favorizează, astfel, o interpretare coerentă a NC, precum și egalitatea de tratament a operatorilor (Hotărârea din 22 martie 2017, GROFA și alții, C‑435/15 și C‑666/15, EU:C:2017:232, punctul 37, precum și jurisprudența citată).

42

Totuși, pentru ca un regulament de clasificare să fie aplicat prin analogie, este necesar ca produsele care trebuie clasificate și cele vizate de acest regulament să fie suficient de similare. În această privință, trebuie să se țină seama de asemenea de motivarea regulamentului respectiv (Hotărârea din 22 martie 2017, GROFA și alții, C‑435/15 și C‑666/15, EU:C:2017:232, punctul 38, precum și jurisprudența citată).

43

În speță, deși instanța de trimitere înlătură aplicarea directă a Regulamentului de punere în aplicare nr. 698/2012, întrucât niciuna dintre părțile din litigiul principal nu susține că aparatul în discuție în litigiul principal este identic cu cel de al treilea produs descris în anexa la regulamentul respectiv, aceasta ridică problema aplicării prin analogie a regulamentului menționat.

44

Or, având în vedere constatările de fapt efectuate de această instanță în legătură cu aparatul în discuție în litigiul principal, trebuie să se arate că acest aparat și cel de al treilea produs descris în anexa la Regulamentul de punere în aplicare nr. 698/2012 nu prezintă similitudini care ar justifica o aplicare prin analogie a regulamentului respectiv.

45

Astfel, pe lângă faptul că acest din urmă produs îndeplinește o veritabilă funcție de radiodifuziune, el dispune, pentru funcția de afișare, de un ecran a cărui diagonală măsoară aproximativ 7 inchi, adică 18 cm, în timp ce i se poate conecta un ecran suplimentar. El este de asemenea echipat cu conectori care permit recepția de semnale video provenite din surse externe, cum ar fi o cameră video pentru marșarier sau un receptor de semnale videofonice DVB‑T. În cele din urmă, acesta este prezentat cu două telecomenzi.

46

În schimb, după cum s‑a arătat la punctele 35-37 din prezenta hotărâre, aparatul în discuție în litigiul principal fie nu oferă astfel de funcționalități, fie prezintă performanțe mai reduse.

47

Astfel, Regulamentul de punere în aplicare nr. 698/2012 nu este aplicabil nici direct, nici prin analogie unui aparat precum cel în discuție în litigiul principal.

48

Având în vedere considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la întrebările preliminare că NC, în versiunea care rezultă din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1754, trebuie interpretată în sensul că un aparat multifuncțional de tipul celui utilizat în autovehicule, care, precum cel în discuție în litigiul principal, combină, în aceeași carcasă, ca funcție principală, un monitor de radionavigație prin intermediul unor aplicații preinstalate de navigație GPS și, cu titlu accesoriu, un aparat de radiodifuziune, un aparat de redare audio și video și un ecran cu o diagonală de aproximativ 5 inchi (12,7 cm), trebuie clasificat la subpoziția 85269120 din această nomenclatură.

Cu privire la cheltuielile de judecată

49

Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

 

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a zecea) declară:

 

Nomenclatura combinată care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, în versiunea care rezultă din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1754 al Comisiei din 6 octombrie 2015, trebuie interpretată în sensul că un aparat multifuncțional de tipul celui utilizat în autovehicule, care, precum cel în discuție în litigiul principal, combină, în aceeași carcasă, ca funcție principală, un monitor de radionavigație prin intermediul unor aplicații preinstalate de navigație GPS și, cu titlu accesoriu, un aparat de radiodifuziune, un aparat de redare audio și video și un ecran cu o diagonală de aproximativ 5 inchi (12,7 cm), trebuie clasificat la subpoziția 85269120 din această nomenclatură.

 

Lycourgos

Ilešič

Jarukaitis

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 2 mai 2019.

Grefier

A. Calot Escobar

Președintele Camerei a zecea

C. Lycourgos


( *1 ) Limba de procedură: româna.