8.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 5/50


Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2017 – Euracoal și alții/Comisia

(Cauza T-739/17)

(2018/C 005/68)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamante: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (Woluwe-Saint-Pierre, Belgia), Deutscher Braunkohlen-Industrie – Verein e.V. (Köln, Germania), Lausitz Energie Kraftwerke AG (Cottbus, Germania), Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Germania), eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Germania) (reprezentanți: W. Spieth și N. Hellermann, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE (1) a Parlamentului European și a Consiliului (JO 2017, L 212, p. 1), în măsura în care adoptă și stabilește valorile limită de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX (articolul 1, punctul 2.1.3 din anexă, tabelul 3) și pentru emisiile de mercur (articolul 1, punctul 2.1.6 din anexă, tabelul 7) rezultate din arderea huilei și/sau a lignitului;

cu titlu subsidiar, anularea în tot a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1442 și

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă trei motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea normelor fundamentale de procedură, a normelor de drept de rang superior și a limitelor competențelor, în contextul votului exprimat în cadrul comitetului prevăzut la articolul 75

Prin introducerea în afara termenului prevăzut a unei modificări la proiectul de decizie și prin recurgerea la un vot imediat, Comisia nu a respectat termenele obligatorii prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 (2) și, prin urmare, a încălcat obligația care îi revine, în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul nr. 182/2011, de a acționa în mod obiectiv în scopul obținerii celei mai mari susțineri posibile în cadrul comitetului. În același timp, Comisia nu a oferit reprezentanților statelor membre posibilitatea exprimării unei poziții adecvate cu privire la proiectul modificat de decizie, încălcând astfel articolul 291 alineatul (3) TFUE, potrivit căruia este necesară garantarea unui control efectiv al statelor membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. În plus, prin comportamentul său vădit motivat de considerații tactice, Comisia a abuzat și a exercitat în mod eronat rolul său de președinte al comitetului.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea normelor fundamentale de procedură, a normelor de drept de rang superior și a limitelor competențelor, prin elaborarea unui act afectat de vicii de procedură în cadrul așa-numitului proces Sevilla

Potrivit dispozițiilor Directivei 2010/75/UE și a Deciziei de punere în aplicare 2012/119/UE (3) a Comisiei (Normele privind orientările BAT), concluziile privind BAT trebuie să se întemeieze exclusiv pe criterii tehnice. Elaborarea concluziilor trebuie să respecte un principiu al tehnicității, cu alte cuvinte la adoptarea acestora nu trebuie să prevaleze considerații de origine politică. În speță, aceste cerințe nu au fost respectate.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea normelor de drept de rang superior și a limitelor competențelor, în ceea ce privește conținutul concluziilor privind BAT atacate

Concluziile de fond, în special valorile limită ale emisiilor asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru NOX și pentru mercur încalcă în mod fundamental principiul disponibilității tehnico-economice ce rezultă în mod direct din Directiva 201/75/UE, impunând astfel o sarcină disproporționată operatorilor instalațiilor vizați de aceste reguli.

Din această împrejurare rezultă în mod inevitabil impresia că adoptarea regulilor atacate este întemeiată pe considerații politice care sunt interzise în cadrul elaborării concluziilor privind BAT. Procedând astfel, Comisia a abuzat de poziția sa și și-a depășit competențele.


(1)  Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO 2010, L 224, p. 17, rectificare în JO 2012, L 158, p. 25).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO 2011, L 55, p. 3).

(3)  Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 10 februarie 2012 de stabilire a normelor privind orientările referitoare la colectarea datelor, precum și la întocmirea documentelor de referință BAT și la asigurarea calității acestora prevăzute în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale [notificată cu numărul C(2012) 613] (JO 2012, L 63, p. 1).