19.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/15


Acțiune introdusă la 7 aprilie 2017 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-181/17)

(2017/C 195/20)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Hottiaux și J. Rius, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluzii

Declararea, în conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a faptului că, prin stabilirea unui număr minim de vehicule pentru obținerea unei licențe de transport public, Regatul Spaniei a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 3 și al articolului 5 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 privind accesul la ocupația de operator de transport;

Obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Acțiunea formulată de Comisia Europeană împotriva Regatului Spaniei are ca obiect aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300 din 14.11.2009, p. 51) (1).

Comisia consideră că, prin faptul că a impus drept condiție pentru obținerea unei licențe de transport public ca întreprinderile să dispună de cel puțin trei vehicule, Regatul Spaniei a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2) și al articolului 5 litera (b) din regulamentul respectiv.


(1)  JO 2009, L 300, p. 51.