12.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 408/25


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 septembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Cauza C-369/17) (1)

((Trimitere preliminară - Spațiul de libertate, securitate și justiție - Frontiere, azil și imigrare - Statut de refugiat sau statut conferit prin protecție subsidiară - Directiva 2011/95/UE - Articolul 17 - Excludere de la recunoașterea statutului conferit prin protecție subsidiară - Cauze - Condamnare pentru o infracțiune gravă - Determinarea gravității pe baza pedepsei aplicabile potrivit dreptului național - Admisibilitate - Necesitatea unei evaluări individuale))

(2018/C 408/32)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamant: Shajin Ahmed

Pârât: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Dispozitivul

Articolul 17 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate trebuie interpretat în sensul că se opune unei legislații a unui stat membru în temeiul căreia se consideră că solicitantul protecției subsidiare a „comis o infracțiune gravă” în sensul acestei dispoziții, care poate să îl excludă de la beneficiul acestei protecții, doar pe baza pedepsei aplicabile pentru o anumită infracțiune potrivit dreptului acestui stat membru. Revine autorității sau instanței naționale competente care se pronunță cu privire la cererea de protecție subsidiară sarcina de a aprecia gravitatea infracțiunii în cauză, prin efectuarea unei examinări complete a tuturor împrejurărilor specifice cazului individual respectiv.


(1)  JO C 293, 4.9.2017