31.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 402/49


Acțiune introdusă la 26 august 2016 – Epsilon International/Comisia

(Cauza T-477/16)

(2016/C 402/58)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Epsilon International SA (Marousi, Grecia) (reprezentanți: D. Bogaert și A. Guillerme, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

1)

În temeiul articolului 272 TFUE:

constatarea faptului că sumele plătite de Comisia Europeană în favoarea Epsilon în temeiul convențiilor de subvenție BRISEIDE, i-SCOPE și SMART-ISLANDS constituie costuri admisibile și că Epsilon nu a săvârșit erori de natură sistematică în executarea acestor convenții;

declararea faptului că cererea Comisiei de rambursare a sumelor plătite în temeiul convenției BRISEIDE este neîntemeiată și că ele nu ar trebui să fie rambursate Comisiei Europene;

constatarea faptului că deciziile Comisiei Europene de suspendare a plăților privind convențiile de subvenție i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity și c-SPACE sunt neîntemeiate;

obligarea Comisiei la rambursarea sumelor plătite de Epsilon pentru efectuarea unor audituri financiare suplimentare în scopul de a contrazice concluziile eronate ale auditorilor mandatați de Comisie și la repararea prejudiciului moral suferit de Epsilon, evaluat provizoriu, ex aequo et bono, la 10 000 de euro.

2)

În temeiul articolului 263 TFUE, anularea deciziei Comisiei Europene din 17 iunie 2016 [ref. Ares (2016) 2835215] de înscriere a Epsilon în baza de date a sistemului de detectare rapidă și de excludere (EDES).

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii întemeiate pe articolul 272 TFUE, Epsilon consideră că concluziile formulate de auditori și aprobate de Comisia Europeană, care se raportează la cheltuielile de personal declarate pentru executarea proiectelor BRISEIDE, SMART-ISLANDS și i-SCOPE, sunt eronate. Mai precis, Epsilon susține că nu a fost săvârșită nicio neregulă în ceea ce privește sistemul de înregistrare a timpului, calculul orelor de muncă și al ratei orare, absența facturii pentru munca proprietarilor și faptul că acordurile încheiate cu consultanții interni nu au fost înregistrate la administrația fiscală. În orice caz, nicio eroare minoră privind executarea acestor contracte nu poate fi considerată o eroare de natură sistematică.

Pe de altă parte, Epsilon contestă deciziile Comisiei de suspendare a plăților pentru executarea proiectelor i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity și c-SPACE, care sunt finanțate de Uniune, și consideră că sunt neîntemeiate.

În sfârșit, Epsilon solicită o despăgubire financiară pentru prejudiciul material și moral pe care l-a suferit din cauza deciziilor Comisiei.

În susținerea acțiunii întemeiate pe articolul 263 TFUE, Epsilon solicită Tribunalului anularea deciziei Comisiei de a înscrie Epsilon în baza de date a sistemului de detectare rapidă și de excludere (EDES), din cauza naturii pretinse potențial sistematice a erorilor săvârșite în executarea proiectelor sus-menționate. Reclamanta apreciază că această decizie încalcă principiul proporționalității și dreptul la apărare.