23.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 142/46


Hotărârea Tribunalului din 28 februarie 2018 – Paulini/BCE

(Cauza T-764/16) (1)

((„Funcţie publică - Personalul BCE - Remuneraţie - Exerciţiul de revizuire anuală a salariilor şi a primelor - Legalitatea liniilor directoare - Metodă de calcul - Luare în considerare a concediilor medicale - Luare în considerare a activităţilor unui reprezentant al personalului - Principiul nediscriminării”))

(2018/C 142/61)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Jörn Paulini (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanți: inițial L. Levi și M. Vandenbussche, ulterior L. Levi și A. Tymen și în final L. Levi, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: F. von Lindeiner și D. Camilleri Podestà, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 270 TFUE prin care se urmăreşte, pe de o parte, anularea deciziei BCE, comunicată reclamantului la 15 decembrie 2015 şi modificată la 10 februarie 2016, privind revizuirea anuală a salariilor şi a primelor pentru 2015 şi, pe de altă parte, repararea prejudiciului pe care reclamantul pretinde că l-ar fi suferit ca urmare a acestei decizii

Dispozitivul

1)

Respinge acţiunea.

2)

Domnul Jörn Paulini suportă propriile cheltuieli de judecată, precum şi pe cele efectuate de Banca Centrală Europeană.


(1)  JO C 14, 16.1.2017.