ORDONANȚA CURȚII (Camera a opta)

2 martie 2017 ( *1 )

„Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Precursori de droguri — Regulamentul (CE) nr. 273/2004 — Articolul 2 litera (a) — Noțiunea «substanță clasificată» — Excluderea medicamentelor — Directiva 2001/83/CE — Articolul 1 punctul 2 — Noțiunea «medicament» — Medicament care conține efedrină sau pseudoefedrină — Regulamentul (CE) nr. 111/2005 — Articolul 2 litera (a) — Noțiunea «substanță clasificată» — Anexă — Includerea medicamentelor care conțin efedrină sau pseudoefedrină — Lipsa incidenței asupra domeniului de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 273/2004”

În cauza C‑497/16,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Nejvyšší soud (Curtea Supremă, Republica Cehă), prin decizia din 25 august 2016, primită de Curte la 16 septembrie 2016, în procedura penală împotriva

Juraj Sokáč,

CURTEA (Camera a opta),

compusă din domnul M. Vilaras, președinte de cameră, și domnii M. Safjan și D. Šváby (raportor), judecători,

avocat general: domnul M. Szpunar,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere decizia luată, după ascultarea avocatului general, de a se pronunța prin ordonanță motivată, în conformitate cu articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții,

dă prezenta

Ordonanță

1

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor (JO 2004, L 47, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 10, p. 183), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1258/2013al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 (JO 2013, L 330, p. 21) (denumit în continuare „Regulamentul nr. 273/2004”).

2

Această cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri penale inițiate împotriva domnului Juraj Sokáč pentru infracțiuni pe care le‑ar fi săvârșit în materie de stupefiante.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

Directiva 2001/83

3

Articolul 1 punctul 2 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO 2001, L 311, p. 67, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 3), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2004/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 (JO 2004, L 136, p. 34, Ediție specială, 13/vol. 44, p. 116) (denumită în continuare „Directiva 2001/83”), are următorul cuprins:

„În sensul prezentei directive, termenii prezentați în continuare se definesc după cum urmează:

2.

medicament:

(a)

orice substanță sau combinație de substanțe prezentate ca având proprietăți de tratare sau prevenire a bolilor umane; sau

(b)

orice substanță sau combinație de substanțe care poate fi folosită la om sau îi poate fi administrată fie pentru restabilirea, corectarea sau modificarea funcțiilor fiziologice prin exercitarea unei acțiuni farmacologice, imunologice sau metabolice, fie pentru stabilirea unui diagnostic medical.”

Regulamentul nr. 273/2004

4

Articolul 1 din Regulamentul nr. 273/2004 prevede:

„Prezentul regulament stabilește măsurile armonizate pentru controlul și supravegherea, în interiorul Uniunii, a anumitor substanțe utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope, cu scopul de a împiedica deturnarea acestora.”

5

Articolul 2 litera (a) din acest regulament definește noțiunea „substanță clasificată” ca „orice substanță enumerată la anexa I care poate fi utilizată pentru fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope, inclusiv amestecuri și produse naturale care conțin astfel de substanțe, exclusiv însă amestecuri și produse naturale care conțin substanțe clasificate și care sunt compuse în așa fel încât substanțele clasificate nu pot fi utilizate sau extrase cu ușurință prin mijloace gata de utilizare sau viabile din punct de vedere economic, medicamentele în sensul definiției de la articolul 1 punctul 2 din Directiva [2001/83], precum și medicamentele de uz veterinar în sensul definiției de la articolul 1 punctul 2 din Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului [din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (JO 2001, L 311, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 31, p. 200)]”.

6

Această definiție provine din modificarea adusă Regulamentului nr. 273/2004 prin Regulamentul nr. 1258/2013, intrat în vigoare la 30 decembrie 2013. Considerentul (4) al acestui din urmă regulament enunță:

„Prezentul regulament precizează definiția unei substanțe clasificate: în această privință, termenul «preparat farmaceutic», care provine din Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, adoptată la Viena la 19 decembrie 1988, este eliminat deoarece are deja un corespondent în terminologia relevantă din actele juridice ale Uniunii, și anume «medicamente». În plus, termenul «alte preparate» este eliminat deoarece conduce la duplicarea termenului «amestecuri», care a fost deja utilizat în definiția respectivă.”

7

Anexa I la Regulamentul nr. 273/2004, inclusiv în versiunea sa inițială, stabilește lista limitativă a „substanțelor clasificate”, în sensul articolului 2 litera (a) din acest regulament, printre care sunt incluse, în categoria 1, efedrina și pseudoefedrina.

Regulamentul nr. 111/2005

8

Articolul 1 primul paragraf din Regulamentul(CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe (JO 2005, L 22, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 13, p. 114), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1259/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 (JO 2013, L 330, p. 30) (denumit în continuare „Regulamentul nr. 111/2005”), prevede:

„Prezentul regulament stabilește norme pentru monitorizarea comerțului între Uniune și țări terțe cu anumite substanțe folosite frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante și de substanțe psihotrope […], cu scopul de a împiedica deturnarea acestor substanțe. Se aplică importurilor, exporturilor și activităților intermediare.”

9

Articolul 2 litera (a) din acest regulament definește noțiunea „substanță clasificată” ca „orice substanță inclusă în lista din anexă care poate fi utilizată la fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope, inclusiv amestecuri și produse naturale care conțin astfel de substanțe, excluzând însă produsele naturale și amestecurile care conțin substanțe clasificate și care sunt compuse în așa fel încât substanțele clasificate nu pot fi utilizate sau extrase cu ușurință prin mijloace gata de utilizare sau viabile din punct de vedere economic, medicamentele astfel cum sunt definite la articolul 1 punctul 2 din Directiva [2001/83] și medicamentele de uz veterinar astfel cum sunt definite la articolul 1 punctul 2 din Directiva [2001/82], cu excepția medicamentelor și a medicamentelor de uz veterinar incluse în lista din anexă”.

10

Anexa la Regulamentul nr. 111/2005, inclusiv în versiunea sa inițială, stabilește lista limitativă a „substanțelor clasificate”, în sensul articolului 2 litera (a) din acest regulament, prin care sunt incluse, în categoria 1, efedrina și pseudoefedrina.

11

Considerentele (2), (3) și (7) ale Regulamentului nr. 1259/2013 au următorul cuprins:

„(2)

Comerțul cu medicamente nu este controlat în cadrul actualului sistem de control pentru precursorii de droguri al Uniunii, întrucât acestea sunt în prezent excluse din definiția substanțelor clasificate.

(3)

Raportul Comisiei a subliniat faptul că medicamentele care conțin efedrină și pseudoefedrină sunt deturnate în scopul fabricării ilicite de droguri în afara Uniunii, ca substitut pentru efedrina și pseudoefedrina controlate la nivel internațional. Prin urmare, Comisia a recomandat intensificarea controlului asupra comerțului internațional cu medicamente care conțin efedrină sau pseudoefedrină, exportate din sau aflate în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii, pentru a împiedica deturnarea acestora în scopul fabricării ilicite de stupefiante sau de substanțe psihotrope.

[…]

(7)

Medicamentele și medicamentele de uz veterinar […] care conțin efedrină sau pseudoefedrină ar trebui controlate fără a împiedica prin aceasta comerțul lor legitim. În acest scop, ar trebui să se adauge o nouă categorie (categoria 4) în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005 care enumeră medicamentele care conțin anumite substanțe clasificate.”

12

De la intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 1259/2013, anexa la Regulamentul nr. 111/2005 conține o nouă categorie de substanțe clasificate, și anume categoria 4, care are în vedere „[m]edicamente și medicamente de uz veterinar care conțin efedrină sau săruri ale acesteia”, precum și „[m]edicamente și medicamente de uz veterinar care conțin pseudoefedrină sau săruri ale acesteia”.

Dreptul ceh

13

Articolul 283 alineatul 1 din Codul penal prevede:

„Orice persoană care, fără autorizație, produce, importă, exportă, transportă, propune, facilitează furnizarea, vinde sau furnizează unei alte persoane sau tăinuiește pentru o altă persoană stupefiante sau substanțe psihotrope, preparate care conțin stupefiante sau substanțe psihotrope, precursori sau otravă, este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate de la un an la cinci ani sau la o sancțiune pecuniară.”

Litigiul principal și întrebarea preliminară

14

Prin hotărârea din 20 august 2015, Obvodní soud pro Prahu 7 (Tribunalul Districtual din Praga 7, Republica Cehă) a confirmat vinovăția domnului Sokáč, pe de o parte, pentru săvârșirea infracțiunii de a se fi opus punerii în aplicare a unei decizii a autorităților naționale și a unei expulzări, precum și, pe de altă parte, a unor infracțiuni grave constând în faptul că a procedat la fabricarea ilicită și a efectuat operațiuni cu privire la stupefiante, substanțe psihotrope și otrăvuri, în sensul Codului penal ceh. În consecință, acesta a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate care totaliza doi ani și la expulzarea de pe teritoriul Republicii Cehe pentru o perioadă de patru ani. Cu titlu de măsură de siguranță, 120 de tablete din medicamentul Nurofen Stopgrip, aflate în posesia sa, au fost de asemenea confiscate.

15

În urma analizei lingvistice a definiției „substanței clasificate” în sensul articolului 2 litera (a) din Regulamentul nr. 273/2004, Obvodní soud pro Prahu 7 (Tribunalul Districtual din Praga 7) a considerat că „medicamentele” în sensul Directivei 2001/83, în măsura în care conțin o „substanță clasificată” în sensul dispoziției menționate, sunt precursori de droguri. În acest scop, instanța respectivă s‑a întemeiat pe Regulamentul nr. 111/2005, care include în mod expres medicamentele care conțin efedrina și pseudoefedrina în domeniul său de aplicare. Instanța a dedus de aici că noțiunea „substanță clasificată”, în sensul Regulamentului nr. 273/2004, ar trebui să fie de asemenea interpretată în sensul că vizează printre altele medicamentele care conțin efedrină și pseudoefedrină, deși anexa la acest regulament care include lista substanțelor clasificate nu menționează, ca atare și în mod expres, aceste medicamente.

16

Prin hotărârea din 15 octombrie 2015, Městský soud v Praze (Curtea Municipală din Praga, Republica Cehă) a modificat decizia pronunțată de Obvodní soud pro Prahu 7 (Tribunalul Districtual din Praga 7), pe de o parte, în partea în care această din urmă decizie privește declarația de vinovăție a domnului Sokáč în legătură cu săvârșirea infracțiunii de fabricare ilicită și de operațiuni cu privire la stupefiante, substanțe psihotrope și otrăvuri și, pe de altă parte, în ceea ce privește ansamblul dispozitivului referitor la pedeapsă și la măsura de siguranță. Totuși, acesta a pronunțat în privința domnului Sokáč aceleași pedepse ca și Obvodní soud pro Prahu 7 (Tribunalul Districtual din Praga 7), în temeiul acelorași dispoziții din Codul penal ca și cele care au fost aplicate de instanța respectivă.

17

Împotriva hotărârii pronunțate de Městský soud v Praze (Curtea Municipală din Praga), domnul Sokáč a formulat recurs la instanța de trimitere, Nejvyšší soud (Curtea Supremă, Republica Cehă), în susținerea căruia arată în special că produsul vizat de măsura de siguranță, medicamentul Nurofen Stopgrip care conține pseudoefedrină, nu este un precursor de droguri în sensul Regulamentului nr. 273/2004 și este exclus din domeniul de aplicare al acestui regulament. Astfel, Městský soud v Praze (Curtea Municipală din Praga) s‑ar fi întemeiat în mod greșit pe acest regulament pentru a‑l declara pe domnul Sokáč vinovat de deținerea unui precursor de droguri.

18

În acest context, instanța de trimitere arată, pe de o parte, că domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 111/2005 este diferit de cel al Regulamentului nr. 273/2004 și, pe de altă parte, că, deși Regulamentul nr. 111/2005 prevede o excepție referitoare la medicamente care conțin efedrină și pseudoefedrină, această excepție lipsește însă din Regulamentul nr. 273/2004.

19

În plus, instanța de trimitere constată că nu reiese din diferitele versiuni ale articolului 2 litera (a) din Regulamentul nr. 273/2004 în limbile slovacă, germană, engleză și poloneză că medicamentele care conțin o asemenea substanță pot fi calificate drept „precursori de droguri” în sensul acestui regulament.

20

În aceste condiții, Nejvyšší soud (Curtea Supremă) a decis să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Medicamentele, astfel cum sunt definite de Directiva [2001/83], care conțin «substanțe clasificate» în sensul Regulamentului [nr. 273/2004] pot fi considerate, în temeiul articolului 2 litera (a) din regulamentul menționat, ca fiind excluse din domeniul de aplicare al acestuia, astfel cum a reținut Curtea de Justiție a Uniunii Europene în [Hotărârea din 5 februarie 2015, M. și alții (C‑627/13 și C‑2/14, EU:C:2015:59)], chiar și după ce textul dispoziției respective a fost modificat prin Regulamentul nr. 1258/2013 și ținând seama de faptul că articolul 2 litera (a) din [Regulamentul nr. 111/2005] supune medicamentele care conțin efedrină și pseudoefedrină [domeniului de aplicare al acestuia]?”

Cu privire la întrebarea preliminară

21

Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă „medicamentele” în sensul articolului 1 punctul 2 din Directiva 2001/83 compuse din „substanțe clasificate” în sensul articolului 2 litera (a) din Regulamentul nr. 273/2004, precum efedrina și pseudoefedrina, continuă să fie excluse din domeniul de aplicare al acestui din urmă regulament după intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 1258/2013 și a Regulamentului nr. 1259/2013.

22

În temeiul articolului 99 din Regulamentul de procedură, atunci când o întrebare formulată cu titlu preliminar este identică cu o întrebare asupra căreia Curtea s‑a pronunțat deja, atunci când răspunsul la o astfel de întrebare poate fi în mod clar dedus din jurisprudență sau atunci când răspunsul la întrebarea formulată cu titlu preliminar nu lasă loc niciunei îndoieli rezonabile, Curtea, la propunerea judecătorului raportor și după ascultarea avocatului general, poate oricând să decidă să se pronunțe prin ordonanță motivată.

23

În prezenta cauză se impune aplicarea acestei dispoziții.

24

Curtea a fost chemată deja să precizeze domeniul de aplicare al noțiunii „substanță clasificată” în sensul Regulamentelor nr. 273/2004 și nr. 111/2005, în versiunile lor inițiale respective. Întrucât definiția acestei noțiuni era identică în regulamentele menționate, aceasta a statuat că „medicamentele” în sensul articolului 1 punctul 2 din Directiva 2001/83 care conțin o substanță menționată în anexa I la Regulamentul nr. 273/2004 sunt excluse din noțiunea „substanță clasificată” în sensul articolului 2 litera (a) din Regulamentul nr. 273/2004 și, respectiv, al articolului 2 litera (a) din Regulamentul nr. 111/2005 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 februarie 2015, M. și alții, C‑627/13 și C‑2/14, EU:C:2015:59, punctele 63 și 67).

25

Definiția noțiunii „substanțe clasificate” care figurează la articolul 2 litera (a) din Regulamentul nr. 273/2004 și la articolul 2 litera (a) din Regulamentul nr. 111/2005 rezultă din modificările aduse acestor dispoziții prin Regulamentul nr. 1258/2013 și, respectiv, prin Regulamentul nr. 1259/2013.

26

Aceste modificări sunt în esență cele ce urmează. În primul rând, s‑a precizat că „substanțele clasificate” sunt substanțe care pot fi utilizate pentru fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope. În al doilea rând, definiția respectivă exclude de asemenea de atunci „produsele medicamentoase veterinare” în sensul Directivei 2001/82. În al treilea rând, ca substanțe excluse din domeniul de aplicare al aceleiași definiții au fost eliminate în special „preparatele farmaceutice” și „alte preparate”, întrucât acestea intrau deja în sfera de aplicare a noțiunii „medicamente” sau conduceau la duplicarea termenului „amestecuri”, utilizat deja în această definiție. În al patrulea rând, legiuitorul Uniunii a schimbat ordinea de prezentare a diferitor produse excluse din sfera noțiunii „substanțe clasificate”.

27

Cu toate acestea, în ceea ce privește în special Regulamentul nr. 111/2005, deși, în urma modificării aduse acestuia prin Regulamentul nr. 1259/2013, articolul 2 litera (a) din regulamentul menționat exclude, ca și Regulamentul nr. 273/2004, „medicamentele de uz veterinar astfel cum sunt definite la articolul 1 punctul 2 din Directiva [2001/82]”, o face însă „cu excepția medicamentelor și a medicamentelor de uz veterinar incluse în lista din anexă”. Lista substanțelor clasificate, enumerate în anexa la Regulamentul nr. 111/2005, a fost de asemenea completată de o nouă categorie, 4, care include „[m]edicamente și medicamente de uz veterinar care conțin efedrină sau săruri ale acesteia” și „[m]edicamente și medicamente de uz veterinar care conțin pseudoefedrină sau săruri ale acesteia”.

28

Rezultă din considerațiile ce precedă că, în ceea ce privește definiția noțiunii „substanță clasificată” care figurează la articolul 2 litera (a) din Regulamentul nr. 273/2004, a cărui versiune inițială excludea deja în mod expres „produsele medicamentoase astfel cum sunt definite prin Directiva [2001/83]”, modificarea adusă acestei dispoziții prin Regulamentul nr. 1258/2013 avea în vedere o simplă clarificare a acestei noțiuni, astfel cum reiese din considerentul (4) al acestui din urmă regulament, care nu a avut drept efect să afecteze în vreun mod această excludere a „medicamentelor” din domeniul de aplicare al definiției respective.

29

Prin urmare, reiese fără nicio îndoială din interpretarea literală a articolului 2 litera (a) din Regulamentul nr. 273/2004 că „medicamentele” în sensul Directivei 2001/83 sunt, așa cum a statuat deja Curtea în Hotărârea din 5 februarie 2015, M. și alții (C‑627/13 și C‑2/14, EU:C:2015:59), în privința Regulamentului nr. 273/2004 în versiunea sa inițială, excluse ca atare din sfera de aplicare a noțiunii „substanță clasificată” astfel cum a fost definită la articolul 2 litera (a) menționat.

30

Această constatare nu poate fi repusă în discuție de faptul că Regulamentul nr. 1259/2013 a procedat la includerea medicamentelor care conțin efedrină și pseudoefedrină în noțiunea „substanță clasificată” definită la articolul 2 litera (a) din Regulamentul nr. 111/2005.

31

În această privință trebuie reamintit, astfel cum a arătat în mod corect Nejvyšší soud (Curtea Supremă), că domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 273/2004, și, respectiv, al Regulamentului nr. 111/2005, sunt diferite.

32

Deși, desigur, aceste două regulamente au drept obiectiv împiedicarea deturnării substanțelor utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope, din articolul 1 din Regulamentul nr. 273/2004 reiese că acesta stabilește măsurile armonizate pentru controlul și supravegherea acestor substanțe între statele membre, în timp ce articolul 1 din Regulamentul nr. 111/2005 stabilește norme pentru monitorizarea comerțului cu aceste substanțe între Uniune și statele terțe.

33

Reiese din cuprinsul considerentelor (2), (3) și (7) ale Regulamentului nr. 1259/2013 că, până la intrarea în vigoare a acestuia, medicamentele erau excluse din definiția „substanță clasificată” în sensul Regulamentului nr. 111/2005, astfel încât acestea nu erau supuse sistemului de control al comerțului internațional instituit prin acest din urmă regulament. Or, intenția legiuitorului Uniunii era ca, prin modificările aduse Regulamentului nr. 111/2005 prin Regulamentul nr. 1259/2013, să consolideze controlul medicamentelor care conțin efedrină sau pseudoefedrină exportate de pe teritoriul vamal al Uniunii sau care îl tranzitează, fără a împiedica însă comerțul legitim cu acestea, pentru prevenirea deturnării lor în scopul fabricării ilicite de stupefiante sau de substanțe psihotrope, în măsura în care medicamentele care conțin aceste două substanțe sunt deturnate pentru fabricarea ilicită de droguri în afara Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 februarie 2015, M. și alții, C‑627/13 și C‑2/14, EU:C:2015:59, punctele 64 și 65).

34

În consecință, modificarea Regulamentului nr. 111/2005 prin Regulamentul nr. 1259/2013 nu poate influența interpretarea articolului 2 litera (a) din Regulamentul nr. 273/2004 potrivit căreia toate „medicamentele” în sensul Directivei 2001/83, inclusiv cele care conțin efedrină și pseudoefedrină, sunt excluse din sfera noțiunii „substanță clasificată” astfel cum a fost definită la acest articol 2 litera (a).

35

În aceste condiții, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că „medicamentele” în sensul articolului 1 punctul 2 din Directiva 2001/83 compuse din „substanțe clasificate” în sensul articolului 2 litera (a) din Regulamentul nr. 273/2004, precum efedrina și pseudoefedrina, continuă să fie excluse din domeniul de aplicare al acestui din urmă regulament după intrarea în vigoare a Regulamentelor nr. 1258/2013 și nr. 1259/2013.

Cu privire la cheltuielile de judecată

36

Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

 

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a opta) declară:

 

„Medicamentele” în sensul articolului 1 punctul 2 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2004/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004, compuse din „substanțe clasificate” în sensul articolului 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1258/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013, precum efedrina și pseudoefedrina, continuă să fie excluse din domeniul de aplicare al acestui din urmă regulament după intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 1258/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1259/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.

 

Semnături


( *1 ) Limba de procedură: ceha.