22.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/9


Hotărârea Curții (Camera întâi) din 23 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Italia) – Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

(Cauza C-246/16) (1)

([Trimitere preliminară - Taxa pe valoarea adăugată (TVA) - Bază de impozitare - A șasea directivă 77/388/CEE - Articolul 11 secțiunea C alineatul (1) al doilea paragraf - Limitarea dreptului la reducerea bazei de impozitare în cazul neplății de către partenerul contractual - Marja de apreciere de care dispun statele membre în cadrul transpunerii - Caracterul proporțional al perioadei de prefinanțare de către operator])

(2018/C 022/10)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Părțile din procedura principală

Reclamant: Enzo Di Maura

Pârâtă: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

Dispozitivul

Articolul 11 secțiunea C alineatul (1) al doilea paragraf din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare trebuie interpretat în sensul că un stat membru nu poate condiționa reducerea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată de caracterul infructuos al unei proceduri colective atunci când o astfel de procedură este susceptibilă să dureze mai mult de zece ani.


(1)  JO C 260, 18.7.2016.