18.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 437/7


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 25 octombrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Najwyższy – Polonia) – Procedură iniţiată de POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., în lichidare

(Cauza C-106/16) (1)

((Trimitere preliminară - Libertatea de stabilire - Transformare transfrontalieră a unei societăți - Transferare a sediului social fără transferarea sediului real - Refuzul radierii din registrul comerțului - Reglementare națională care condiționează radierea din registrul comerțului de dizolvarea societății la finalul unei proceduri de lichidare - Domeniul de aplicare al libertății de stabilire - Restricție privind libertatea de stabilire - Protecția intereselor creditorilor, ale asociaților minoritari și ale salariaților - Combaterea practicilor abuzive))

(2017/C 437/10)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Najwyższy

Părțile din procedura principală

POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., în lichidare

Dispozitivul

1)

Articolele 49 și 54 TFUE trebuie interpretate în sensul că libertatea de stabilire este aplicabilă transferării sediului social al unei societăți, constituită în temeiul dreptului unui stat membru, pe teritoriul unui alt stat membru în scopul transformării sale, în conformitate cu condițiile impuse de legislația acestui alt stat membru, într-o societate care intră sub incidența dreptului acestui din urmă stat membru, fără modificarea sediului real al societății respective.

2)

Articolele 49 și 54 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări a unui stat membru care condiționează transferarea sediului social al unei societăți, constituită în conformitate cu dreptul unui stat membru, pe teritoriul unui alt stat membru în scopul transformării, în conformitate cu condițiile impuse de legislația acestui din urmă stat membru, într-o societate care intră sub incidența dreptului acestuia, de lichidarea celei dintâi societăți.


(1)  JO C 211, 13.6.2016.