3.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/45


Hotărârea Tribunalului din 16 februarie 2017 – România/Comisia

(Cauza T-145/15) (1)

([„FEGA și FEADR - Măsuri legate de suprafață - Cheltuieli excluse de la finanțare - Corecții financiare forfetare - Articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 - Obligația de motivare - Proporționalitate”])

(2017/C 104/63)

Limba de procedură: româna

Părțile

Reclamantă: România (reprezentanți: inițial R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea și T. Crainic, ulterior R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea și T. Crainic, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Biolan și G. von Rintelen, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE și prin care se solicită anularea în parte a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/103 a Comisiei din 16 ianuarie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO 2015, L 16, p. 33)

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/103 a Comisiei din 16 ianuarie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în măsura în care privește România.

2)

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și pe cele efectuate de România.


(1)  JO C 178, 1.6.2015.