28.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 441/3


Hotărârea Curții (Camera a patra) din 6 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Italia) – Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano

(Cauza C-318/15) (1)

([Trimitere preliminară - Contracte de achiziții publice de lucrări - Directiva 2004/18/CE - Articolul 7 litera (c) - Valoarea pragurilor pentru contractele de achiziții publice - Prag neatins - Oferte anormal de mici - Excludere automată - Posibilitate a autorității contractante - Obligații ale autorității contractante care rezultă din libertatea de stabilire, din libera prestare a serviciilor și din principiul general al nediscriminării - Contracte de achiziții care pot prezenta un interes transfrontalier cert])

(2016/C 441/03)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Tecnoedi Costruzioni Srl

Pârâtă: Comune di Fossano

Dispozitivul

Cererea de decizie preliminară formulată de Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Tribunalul Administrativ Regional din Piemonte, Italia) prin decizia din 29 aprilie 2015 este inadmisibilă.


(1)  JO C 311, 21.9.2015.