1.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 431/38


Acțiune introdusă la 22 septembrie 2014 – Niche Generics/Comisia

(Cauza T-701/14)

(2014/C 431/61)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Niche Generics Ltd (Hitchin, Regatul Unit) (reprezentanți: E. Batchelor și M. Healy, Solicitors, și F. Carlin, Barrister)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei;

anularea sau, în orice caz, reducerea cuantumului amenzii și

obligarea Comisiei la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă în legătură cu prezenta procedură.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul prezentei acțiuni, reclamanta urmărește anularea în parte a Deciziei C(2014) 4955 final a Comisiei din 9 iulie 2014 în cauza AT.39612 – Perindopril (Servier).

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă unsprezece motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că Comisia nu a aplicat criteriul juridic corect întemeiat pe „necesitatea obiectivă” pentru a determina dacă acordul de soluționare în materie de brevete încheiat între reclamantă și Servier intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) TFUE.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a încălcat principiul egalității de tratament prin aceea că nu a aplicat Orientările privind Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare pentru transferurile de tehnologie în privința acordului reclamantei.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a săvârșit o eroare de drept prin aceea că a calificat acordul drept încălcare „prin obiect” a articolului 101 alineatul (1) TFUE.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a aplicat în mod greșit propriul criteriu juridic întemeiat pe „încălcarea prin obiect” situației specifice care o privea pe reclamantă.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a săvârșit o eroare de drept prin aceea că a concluzionat că acordul de soluționare avea efecte anticoncurențiale.

6.

Al șaselea motiv, prin care se invocă în subsidiar faptul că Comisia a săvârșit o eroare de drept prin faptul că nu a recunoscut că acordul de soluționare îndeplinește criteriile de exceptare conform articolului 101 alineatul (3) TFUE.

7.

Al șaptelea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a încălcat dreptul la apărare al reclamantei și principiul bunei administrări prin faptul că a acționat în mod opresiv în cadrul anchetei sale în legătură cu documente protejate.

8.

Al optulea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a încălcat principiul egalității de tratament la calcularea amenzii prin faptul că a tratat-o pe reclamantă diferit față de Servier fără o justificare obiectivă.

9.

Al nouălea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a încălcat principiul proporționalității, propriile sale orientări privind amenzile și practica stabilită anterior atunci când i-a aplicat o amendă reclamantei.

10.

Al zecelea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a încălcat articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003 (1) prin aceea că a depășit limita superioară maximă de 10 % prevăzută pentru amenzi.

11.

Al unsprezecelea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia și-a încălcat obligația de motivare conform articolului 296 TFUE în ceea ce privește calculul amenzii și aprecierea gravității încălcării săvârșite de reclamantă.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele [101 TFUE] și [102 TFUE] (JO L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 167).