1.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 431/35


Acțiune introdusă la 18 septembrie 2014 – EEB/Comisia

(Cauza T-685/14)

(2014/C 431/58)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: European Environmental Bureau (EEB) (Brussels, Belgia) (reprezentant: S. Podskalská, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Comisiei Ares (2014) 2317513 din 11 iulie 2014 prin care se declară inadmisibilă cererea de reexaminare internă, formulată de reclamant, referitoare la Decizia Comisei 2014/2002 final din 31 martie 2014 privind notificarea de către Republica Bulgaria a unui plan național de tranziție prevăzut la articolul 32 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale;

anularea Deciziei Comisiei C 2014/2002 final din 31 martie 2014 privind notificarea de către Republica Bulgaria a unui plan național de tranziție prevăzut la articolul 32 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă două motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe faptul că Decizia Comisiei Ares (2014) 2317513 din 11 iulie 2014 încalcă articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 2 alineatul (1) litera (g) și articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006, precum și Convenția Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (denumită în continuare „Convenția CEE-ONU), coroborate cu Decizia Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției CEE-ONU (2005/370/CE).

2.

Al doilea motiv întemeiat pe faptul că Decizia Comisiei C 2014/2002 final din 31 martie 2014 încalcă articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, Decizia 2012/115/UE de punere în aplicare a Comisiei din 10 februarie 2012 de stabilire a normelor referitoare la planurile naționale de tranziție menționate în Directiva 2010/75/UE, precum și Convenția CEE-ONU, coroborate cu Decizia Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției CEE-ONU (2005/370/EC), cu Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului și cu Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa.