6.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 351/19


Acțiune introdusă la 4 august 2014 – Gascogne Sack Deutschland și Gascogne/Curtea de Justiţie

(Cauza T-577/14)

2014/C 351/24

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Germania) şi Gascogne (Saint Paul lès Dax, Franţa) (reprezentanţi: F. Puel şi E. Durand, avocaţi)

Pârâtă: Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

Constatarea răspunderii extracontractuale a Uniunii Europene din cauza procedurii desfășurate în fața Tribunalului care a încălcat cerințele legate de respectarea unui termen de soluționare rezonabil;

În consecință,

obligarea Uniunii Europene la plata unei reparații adecvate și integrale a prejudiciilor materiale și morale suferite de reclamante din cauza comportamentului ilegal al Uniunii, corespunzătoare următoarelor sume, însoțite de dobânzi compensatorii și moratorii la nivelul aplicat de Banca Centrală Europeană pentru principalele sale operațiuni de refinanțare, majorat cu două puncte procentuale, începând de la data introducerii cererii:

1 1 93  467 de euro cu titlu de pierderi suferite ca urmare a plății dobânzilor legale suplimentare aplicate la principalul sancțiunii dincolo de un termen rezonabil;

1 87  571 de euro cu titlu de pierderi suferite ca urmare a plăților suplimentare ale garanției bancare dincolo de un termen rezonabil;

2 0 00  000 de euro cu titlu de câștiguri nerealizate și/sau pierderi suferite din cauza „chinurilor incertitudinii”, și

5 00  000 de euro cu titlu de prejudiciu moral;

cu titlu subsidiar, dacă se va considera că cuantumul prejudiciului suferit ar trebui să facă obiectul unei noi evaluări, dispunerea unei expertize conform articolului 65 litera (d), articolului 66 alineatul (l) și articolului 70 din Regulamentul de procedură al Tribunalului;

în orice caz, obligarea Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 47 al doilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, din cauza duratei excesive a procedurii în fața Tribunalului și, în consecință, a încălcării dreptului lor fundamental la judecarea cauzei lor într-un termen rezonabil.