29.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/9


Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Ţările de Jos) la 14 iulie 2014 – J. Harmsen, cealaltă parte: Burgemeester van Amsterdam

(Cauza C-341/14)

2014/C 339/10

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din procedura principală

Apelant: J. Harmsen

Intimat: Burgemeester van Amsterdam

Întrebările preliminare

1)

Capitolul III din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, p. 36, Ediţie specială 13/vol. 58, p. 50) se aplică situaţiilor pur interne sau la aprecierea problemei dacă acest capitol este aplicabil trebuie să se ţină seama de jurisprudenţa Curţii de Justiţie referitoare la dispoziţiile tratatului privind libertatea de stabilire şi libera circulaţie a serviciilor în situaţii pur interne?

2)

În măsura în care răspunsul la prima întrebare este că jurisprudenţa Curţii referitoare la dispoziţiile tratatului privind libertatea de stabilire şi libera circulaţie a serviciilor în situaţii pur interne trebuie avută în vedere la aprecierea problemei dacă capitolul III din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, p. 36, Ediţie specială 13/vol. 58, p. 50) este aplicabil:

a)

într-o situație precum cea din speță, în care prestatorul de servicii nu s-a stabilit transfrontalier și nici prestează servicii în afara frontierelor, dar invocă respectivele dispoziții, instanţele naţionale trebuie să aplice dispoziţiile capitolului III din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, p. 36, Ediţie specială 13/vol. 58, p. 50)?

b)

pentru răspunsul la această întrebare este relevant faptul că operatorul prestează servicii în principal către prostituate independente, resortisante ale altor state membre decât Ţările de Jos?

c)

pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să se determine dacă întreprinderi stabilite în alte state membre și-au manifestat sau își manifestă efectiv interesul de a deschide un local de prostituţie la fereastră în Amsterdam?

3)

În măsura în care prestatorul de servicii se poate întemeia pe dispoziţiile capitolului III din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, p. 36, Ediţie specială 13/vol. 58, p. 50), se opune articolul 10 alineatul (2) litera (c) din această directivă unei prevederi precum cea în discuţie conform căreia persoanele care deţin localuri de prostituţie la fereastră pot închiria cu ora camere prostituatelor numai în cazul în care acestea sunt în stare să comunice într-o limbă cunoscută de operator?