8.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 303/29


Cerere de decizie preliminară introdusă de Gyulai Közigazgatási și Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 8 iulie 2014 – Szemerey Gergely/Mezőgazdasági și Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Cauza C-330/14)

2014/C 303/37

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamant: Szemerey Gergely

Pârât: Mezőgazdasági și Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Întrebările preliminare

1)

Principiul flexibilității și principiul posibilității de modificare în sensul [considerentului] (20) al Regulamentului (CE) nr. 796/2004 (1), al [considerentului] (27) al aceluiași regulament sau ale [considerentelor] (18), (23) și (26) ale Regulamentului (CE) nr. 1122/2009 (2) trebuie interpretate în sensul că se opun unei legislații naționale potrivit căreia, în cazul cultivării unui soi de plante rar, trebuie să se anexeze la cererea de plată certificatul privind soiul de plante rar, având în vedere practica administrativă potrivit căreia certificatul poate fi solicitat doar anterior cererii de plată, între 2 și 15 aprilie 2010, și potrivit căreia acesta trebuie anexat concomitent cu depunerea cererii unice, iar această legislație nu permite remedierea neregularității cererii prin invocarea lipsei certificatului?

2)

Este compatibilă această dispoziție cu obligația unui stat membru de a nu compromite obiectivele politicii agricole comune sau se poate aprecia că exercitarea efectivă a dreptului la ajutor de către agricultorii care cultivă plante rare, derivat din dreptul Uniunii, a devenit imposibilă sau excesiv de dificilă sau imprevizibilă în anul 2010, odată cu modificarea legislativă [modificarea introdusă prin articolul 43 alineatul 6 din ordinul 61/2009 (din 14 mai 2009) al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pus în aplicare prin Regulamentul nr. 31/2010 (din 30 martie 2010) al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale]?

3)

Este contrară considerentului (57) al Regulamentului (CE) nr. 796/2004 sau considerentului (75) al Regulamentului (CE) nr. 1122/2009 și, în special, principiului proporționalității, practica administrativă potrivit căreia, în cazul lipsei certificatului privind soiul de plante rar, se impune o sancțiune pentru supradeclarare care vizează întreaga cerere, fără a aprecia intenția, neglijența sau circumstanțele, chiar dacă, altminteri, cererea de plată îndeplinește cerințele pentru acordarea ajutorului, raportat la întreaga suprafață a terenului, iar agricultorul cultivă planta declarată pe suprafața declarată?

4)

Sunt aplicabile cauzele de excludere prevăzute la [considerentul] (67) sau (71) ale Regulamentului (CE) nr. 796/2004 și la considerentul (75) al Regulamentului (CE) nr. 1122/2009, în cazul în care agricultorul invocă o practică administrativă contrară sau necorespunzătoare drept circumstanță excepțională și susține că eroarea sa a fost cauzată, în tot sau în parte, de practica organismului administrativă

5)

Notificarea acceptată a unui caz de forță majoră privind pierderea totală a culturii de către agricultor (însămânțarea) poate fi considerată drept o informație corectă în sensul [considerentului] (67) al Regulamentului (CE) nr. 796/2004 și al [considerentului] (93) al Regulamentului (CE) nr. 1122/2009, care scutește agricultorul de obligația de prezentare a certificatului privind soiul de plante rar și, prin urmare, conduce la neaplicarea sancțiunilor dispuse în raport cu întreaga cerere?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiționării, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (JO L 141, p. 18, Ediție specială, 03/vol. 56, p. 210).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol (JO L 316, p. 65).