24.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 194/17


Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 14 aprilie 2014 – „EasyPay” AD, „Finance Engineering” AD/Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Cauza C-185/14)

2014/C 194/21

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Varhoven administrativen sad

Părțile din procedura principală

Reclamante:„EasyPay” AD, „Finance Engineering” AD

Pârâte: Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Întrebările preliminare

1)

Trebuie să se considere că un serviciu poștal, cum este serviciul de virament poștal prin care expeditorul, în speță statul, trimite sume de bani către destinatari, persoane care au dreptul la prestații sociale, nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 97/67/CE (1) astfel cum a fost modificată prin Directiva 2002/39/CE (2) și prin Directiva 2008/6/CE (3), și, în consecință, intră sub incidența articolelor 106 și 107 TFUE?

2)

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolele 106 și 107 TFUE trebuie interpretate în sensul că nu permit o restrângere a liberei concurențe privind prestarea de servicii poștale similare celui din prezenta cauză, atunci când această restrângere este întemeiată pe cerințe imperative privind garantarea unui drept constituțional al cetățenilor și privind politica socială a statului și când în același timp, pe baza naturii sale, serviciul poate fi calificat ca fiind de interes economic general, întrucât remunerația obținută de furnizorul serviciului reprezintă o compensație care nu depășește suma prevăzută la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia C(2011) 9380 a Comisiei Europene din 20 decembrie 2011?


(1)  Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului, JO L 15, p. 14, Ediție specială, 06/vol. 3, p. 12.

(2)  Directiva 2002/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 de modificare a Directivei 97/67/CE privind continuarea deschiderii spre concurență a serviciilor poștale ale Comunității, JO L 176, p. 21, Ediție specială, 06/vol. 4, p. 178.

(3)  Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității (JO L 52, p. 3).