24.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 194/15


Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 4 aprilie 2014 – A și alții, cealaltă parte: Minister van Buitenlandse Zaken

(Cauza C-158/14)

2014/C 194/19

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din procedura principală

Apelanți: A, B, C, D

Intimat: Minister van Buitenlandse Zaken

Întrebările preliminare

1)

O acțiune introdusă în nume propriu, în fața Tribunalului, de apelanții din prezenta procedură, în temeiul articolului 263 TFUE, în anularea Regulamentului de punere în aplicare nr. 610/2010 (1), în măsura în care TLET [Tigrii eliberării Eelam tamoul] a fost înscrisă prin acesta pe lista menționată la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2580/2001 (2), luând în considerare printre altele și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (3), ar fi fost, fără nicio îndoială, admisibilă?

2)

a.

Activitățile forțelor armate pe durata unui conflict armat, în sensul dreptului internațional umanitar, luând în considerare printre altele și considerentul (11) al Deciziei-cadru 2002/475/JAI (4), pot constitui infracțiuni teroriste în sensul deciziei-cadru menționate?

b.

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 2a), activitățile forțelor armate pe durata unui conflict armat, în sensul dreptului internațional umanitar, pot constitui acte de terorism în sensul Poziției comune 2001/931/PESC (5) și al Regulamentului nr. 2580/2001?

3)

Activitățile care stau la baza Regulamentului de punere în aplicare nr. 610/2010, în măsura în care TLET a fost înscrisă prin acesta pe lista menționată la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul 2580/2001, sunt activități ale forțelor armate pe durata unui conflict armat, în sensul dreptului internațional umanitar?

4)

Luând în considerare și răspunsurile la întrebările 1, 2a, 2b și 3, Regulamentul de punere în aplicare nr. 610/2010, în măsura în care TLET a fost înscrisă prin acesta pe lista menționată la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul 2580/2001, este nul?

5)

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 4, această nevaliditate se aplică și în cazul deciziilor anterioare și ulterioare ale Consiliului de actualizare a listei menționate la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2580/2001, în măsura în care TLET a fost înscrisă prin acesta pe listă?


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 610/2010 al Consiliului din 12 iulie 2010 de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1285/2009 (JO L 178, p. 1).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (JO L 344, p. 70, Ediție specială, 18/vol. 1, p. 169).

(3)  JO 2000, C 364, p. 1.

(4)  Decizia-cadru a Consiliului 2002/475/JAI din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, p. 3, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 252).

(5)  Poziția comună a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, p. 93, Ediție specială, 18/vol. 1, p. 179).