8.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/3


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 21 noiembrie 2013 — „go fair” Zeitarbeit OHG/Finanzamt Hamburg-Altona

(Cauza C-594/13)

2014/C 71/06

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamantă:„go fair” Zeitarbeit OHG

Pârât: Finanzamt Hamburg-Altona

Întrebările preliminare

1.

Cu privire la interpretarea articolului 132 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1):

(a)

Puterea de apreciere recunoscută unui stat membru de a califica un organism drept organism cu caracter social înseamnă că acest stat membru poate recunoaște acest caracter social și serviciilor prestate de persoane pentru casele de asigurări sociale și pentru casele de asigurări pentru dependență, însă nu și serviciilor prestate în mod direct persoanelor dependente de către personalul de îngrijire autorizat?

(b)

În cazul în care serviciile prestate de personalul de îngrijire autorizat trebuie considerate ca fiind ale unui organism cu caracter social: recunoașterea acestui caracter unui agenții de plasare a personalului temporar care pune la dispoziție personal de îngrijire autorizat organismelor pentru îngrijirea persoanelor dependente (organisme beneficiare) rezultă din recunoașterea caracterului social al serviciilor prestate de personalul pus la dispoziție?

2.

Cu privire la interpretarea articolului 134 litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată:

Punerea la dispoziție a personalului de îngrijire autorizat în vederea prestării de servicii de îngrijire în cadrul organismului beneficiar (utilizatorul) trebuie considerată ca fiind esențială pentru realizarea cifrei de afaceri direct legată de ajutorul social și securitatea socială, în cazul în care organismul beneficiar nu își poate îndeplini activitatea în lipsa acestui personal?


(1)  JO L 347, p. 1.