8.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 273/6


Acțiune introdusă la 26 iunie 2012 — Comisia Europeană/Republica Slovacă

(Cauza C-305/12)

2012/C 273/10

Limba de procedură: slovaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Hetsch, D. Düsterhaus, A. Tokár, agenți)

Pârâtă: Republica Slovacă

Concluziile reclamantei

declararea faptului că, prin neadoptarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru punerea în conformitate a dreptului intern cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (1) sau, în orice caz, prin necomunicarea acestor măsuri Comisiei, Republica Slovacă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 40 din directiva menționată;

în temeiul articolului 260 alineatul (3) TFUE, stabilirea la 17 136 de euro pe zi, începând de la data publicării hotărârii pronunțate în prezenta cauză, a penalității cu titlu cominatoriu pe care va trebui să o plătească Republica Slovacă pentru nerespectarea obligației de a comunica măsurile adoptate în vederea punerii în conformitate a dreptului intern cu Directiva 2008/98/CE;

obligarea Republicii Slovace la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea directivei a expirat la 12 decembrie 2010.


(1)  JO L 312, p. 3.