Cauza C‑355/12

Nintendo Co. Ltd șialţii

împotriva

PC Box Srl și 9Net Srl

(cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Milano)

„Directiva 2001/29/CE — Drept de autor și drepturi conexe în societatea informațională — Noțiunea «măsuri tehnice» — Dispozitiv de protecție — Aparat și produse complementare protejate — Dispozitive, produse sau componente complementare similare provenind de la alte întreprinderi — Excluderea oricărei interoperabilități între acestea — Conținutul acestor măsuri tehnice — Relevanță”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a patra) din 23 ianuarie 2014

 1. Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2001/29 — Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională — Domeniu de aplicare — Programe de calculator — Includere — Condiție — Expresia creației intelectuale proprii a autorului lor

  [Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 1 alin. (1)]

 2. Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2001/29 — Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională — Măsuri tehnice eficiente — Noţiune — Dispozitiv de recunoaștere instalat, în parte, pe suportul care conține opera protejată, și, în parte, pe aparatele portabile sau pe consolele destinate să asigure accesul la operă și utilizarea sa — Includere

  [Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, considerentul (9), art. 2-4 și art. 6]

 3. Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2001/29 — Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională — Măsuri tehnice eficiente — Dispozitiv de recunoaștere instalat, în parte, pe suportul care conține opera protejată, și, în parte, pe aparatele portabile sau pe consolele destinate să asigure accesul la operă și utilizarea sa — Respectarea principiului proporționalității — Criterii de apreciere

  [Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, considerentul (48) și art. 6]

 1.  Reiese din articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională că respectiva directivă are ca obiect protecția juridică a dreptului de autor și a drepturilor conexe, care cuprind, pentru autori, drepturile exclusive referitoare la operele lor. Opere precum programele de calculator sunt protejate prin dreptul de autor, cu condiția să fie originale, adică să constituie o creație intelectuală proprie a autorului lor. În ceea ce privește părțile unei opere, niciun element din Directiva 2001/29 nu indică faptul că aceste părți sunt supuse unui regim diferit de cel al operei în ansamblu. Rezultă că ele sunt protejate prin dreptul de autor din moment ce contribuie, ca atare, la originalitatea operei în ansamblu.

  Această constatare nu este infirmată de faptul că Directiva 2009/24, privind protecția juridică a programelor de calculator, constituie o lex specialis în raport cu Directiva 2001/29. Astfel, conform articolului 1 alineatul (1) din Directiva 2009/24, protecția conferită de această directivă se limitează la programele de calculator. Or, jocurile video constituie un material complex care cuprinde nu numai un program de calculator, ci și elemente grafice și sonore care, deși codificate în limbajul informatic, au o valoare creativă proprie care nu poate fi redusă la respectiva codificare. În măsura în care părțile unui joc video, în speță aceste elemente grafice și sonore, participă la originalitatea operei, ele sunt protejate, împreună cu întreaga operă, prin dreptul de autor în cadrul regimului instituit de Directiva 2001/29.

  (a se vedea punctele 21-23)

 2.  Articolul 6 din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională obligă statele membre să prevadă o protecție juridică adecvată împotriva nerespectării oricăror măsuri tehnice eficiente care sunt definite la alineatul (3) al acestuia ca fiind orice tehnologie, dispozitiv sau componentă care, în cadrul funcționării normale, este proiectată pentru a preveni sau pentru a limita, în ceea ce privește operele sau celelalte obiecte protejate, actele care nu sunt autorizate de titularul dreptului de autor sau al unui drept conex dreptului de autor conform dispozițiilor legale sau de titularul dreptului sui generis prevăzut în capitolul III din Directiva 96/9 privind protecția juridică a bazelor de date.

  Respectivele acte fiind, astfel cum reiese din articolele 2-4 din Directiva 2001/29, reproducerea, comunicarea publică a operelor și punerea acestora la dispoziția publicului, precum și distribuirea originalului sau a unor copii ale operelor, protecția juridică vizată la articolul 6 din directiva menționată se aplică exclusiv în vederea protejării titularului respectiv împotriva actelor pentru care se impune autorizația din partea sa.

  În această privință, niciun element din directiva menționată nu permite să se considere că articolul 6 alineatul (3) din aceasta nu vizează măsurile tehnice, care sunt, în parte, încorporate în suporturile fizice ale jocurilor și, în parte, în console și care necesită o interacțiune între ele.

  Astfel, reiese din dispoziția menționată că noțiunea măsuri tehnice eficiente este definită în mod larg și include aplicarea unui cod de acces sau a unui procedeu de protecție precum criptarea, bruierea sau alte transformări ale operei sau ale altui obiect protejat sau a unui mecanism de control al copierii. O asemenea definiție este, pe de altă parte, conformă obiectivului principal al Directivei 2001/29, care, astfel cum reiese din considerentul (9) al acesteia, este de a institui un nivel ridicat de protecție în favoarea în special a autorilor, care este esențială pentru creația intelectuală.

  În aceste condiții, Directiva 2001/29 trebuie interpretată în sensul că noțiunea „măsuri tehnice eficiente”, potrivit articolului 6 alineatul (3) din această directivă, poate să includă măsuri tehnice care constau în principal în a echipa cu un dispozitiv de recunoaștere nu numai suportul care conține opera protejată, precum jocul video, în vederea protecției sale împotriva actelor neautorizate de titularul unui drept de autor, ci și aparatele portabile sau consolele destinate să asigure accesul la aceste jocuri și utilizarea lor.

  (a se vedea punctele 24‑27 și 37 și dispozitivul)

 3.  Protecția juridică, prevăzută la articolul 6 din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, împotriva actelor neautorizate de titularul drepturilor de autor trebuie să respecte, conform articolului 6 alineatul (2) din directivă interpretat în lumina considerentului (48) al acesteia, principiul proporționalității și să nu interzică dispozitivele sau activitățile care au scop comercial sau o utilizare în alte scopuri decât acela de a facilita realizarea unor asemenea acte care eludează protecția tehnică.

  Astfel, respectiva protecție juridică este acordată doar în privința măsurilor tehnice care urmăresc obiectivul de a preveni sau de a limita, în ceea ce privește operele, actele neautorizate de titularul unui drept de autor precum reproducerea, comunicarea publică a operelor și punerea acestora la dispoziția publicului, precum și distribuirea originalului sau a unor copii ale operelor. Respectivele măsuri trebuie să fie adecvate realizării acestui obiectiv și nu trebuie să depășească ceea ce este necesar în acest scop.

  În ceea ce privește măsurile tehnice care constau în principal în a echipa cu un dispozitiv de recunoaștere nu numai suportul care conține opera protejată, precum jocul video, în vederea protecției sale împotriva actelor neautorizate de titularul unui drept de autor, ci și aparatele portabile sau consolele destinate să asigure accesul la aceste jocuri și utilizarea lor, revine instanței naționale sarcina de a verifica dacă alte măsuri sau dispozitive neinstalate pe console ar fi putut produce mai puține interferențe cu activitățile terților sau mai puține limitări ale acestor activități, asigurând în același timp o protecție comparabilă a drepturilor titularului. În acest scop, este relevant să se țină seama în special de costurile referitoare la diferite tipuri de măsuri tehnice, de aspectele tehnice și practice ale punerii lor în aplicare, precum și de comparația eficienței acestor diferite tipuri de măsuri tehnice în ceea ce privește protecția drepturilor titularului, nefiind necesar totuși ca această eficiență să fie absolută. Revine de asemenea instanței menționate sarcina de a examina scopul dispozitivelor, al produselor sau al componentelor susceptibile să eludeze respectivele măsuri tehnice. În această privință, dovada privind utilizarea efectivă a acestora de către terți va fi, în funcție de împrejurările cauzei, deosebit de relevantă. Instanța națională poate în special să examineze frecvența cu care aceste dispozitive, produse sau componente sunt utilizate în fapt cu nerespectarea dreptului de autor, precum și frecvența cu care sunt utilizate în scopuri care nu încalcă dreptul menționat.

  (a se vedea punctele 30, 31 și 38 și dispozitivul)


Cauza C‑355/12

Nintendo Co. Ltd șialţii

împotriva

PC Box Srl și 9Net Srl

(cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Milano)

„Directiva 2001/29/CE — Drept de autor și drepturi conexe în societatea informațională — Noțiunea «măsuri tehnice» — Dispozitiv de protecție — Aparat și produse complementare protejate — Dispozitive, produse sau componente complementare similare provenind de la alte întreprinderi — Excluderea oricărei interoperabilități între acestea — Conținutul acestor măsuri tehnice — Relevanță”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a patra) din 23 ianuarie 2014

 1. Apropierea legislațiilor – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 2001/29 – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională – Domeniu de aplicare – Programe de calculator – Includere – Condiție – Expresia creației intelectuale proprii a autorului lor

  [Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 1 alin. (1)]

 2. Apropierea legislațiilor – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 2001/29 – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională – Măsuri tehnice eficiente – Noţiune – Dispozitiv de recunoaștere instalat, în parte, pe suportul care conține opera protejată, și, în parte, pe aparatele portabile sau pe consolele destinate să asigure accesul la operă și utilizarea sa – Includere

  [Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, considerentul (9), art. 2-4 și art. 6]

 3. Apropierea legislațiilor – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 2001/29 – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională – Măsuri tehnice eficiente – Dispozitiv de recunoaștere instalat, în parte, pe suportul care conține opera protejată, și, în parte, pe aparatele portabile sau pe consolele destinate să asigure accesul la operă și utilizarea sa – Respectarea principiului proporționalității – Criterii de apreciere

  [Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, considerentul (48) și art. 6]

 1.  Reiese din articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională că respectiva directivă are ca obiect protecția juridică a dreptului de autor și a drepturilor conexe, care cuprind, pentru autori, drepturile exclusive referitoare la operele lor. Opere precum programele de calculator sunt protejate prin dreptul de autor, cu condiția să fie originale, adică să constituie o creație intelectuală proprie a autorului lor. În ceea ce privește părțile unei opere, niciun element din Directiva 2001/29 nu indică faptul că aceste părți sunt supuse unui regim diferit de cel al operei în ansamblu. Rezultă că ele sunt protejate prin dreptul de autor din moment ce contribuie, ca atare, la originalitatea operei în ansamblu.

  Această constatare nu este infirmată de faptul că Directiva 2009/24, privind protecția juridică a programelor de calculator, constituie o lex specialis în raport cu Directiva 2001/29. Astfel, conform articolului 1 alineatul (1) din Directiva 2009/24, protecția conferită de această directivă se limitează la programele de calculator. Or, jocurile video constituie un material complex care cuprinde nu numai un program de calculator, ci și elemente grafice și sonore care, deși codificate în limbajul informatic, au o valoare creativă proprie care nu poate fi redusă la respectiva codificare. În măsura în care părțile unui joc video, în speță aceste elemente grafice și sonore, participă la originalitatea operei, ele sunt protejate, împreună cu întreaga operă, prin dreptul de autor în cadrul regimului instituit de Directiva 2001/29.

  (a se vedea punctele 21-23)

 2.  Articolul 6 din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională obligă statele membre să prevadă o protecție juridică adecvată împotriva nerespectării oricăror măsuri tehnice eficiente care sunt definite la alineatul (3) al acestuia ca fiind orice tehnologie, dispozitiv sau componentă care, în cadrul funcționării normale, este proiectată pentru a preveni sau pentru a limita, în ceea ce privește operele sau celelalte obiecte protejate, actele care nu sunt autorizate de titularul dreptului de autor sau al unui drept conex dreptului de autor conform dispozițiilor legale sau de titularul dreptului sui generis prevăzut în capitolul III din Directiva 96/9 privind protecția juridică a bazelor de date.

  Respectivele acte fiind, astfel cum reiese din articolele 2-4 din Directiva 2001/29, reproducerea, comunicarea publică a operelor și punerea acestora la dispoziția publicului, precum și distribuirea originalului sau a unor copii ale operelor, protecția juridică vizată la articolul 6 din directiva menționată se aplică exclusiv în vederea protejării titularului respectiv împotriva actelor pentru care se impune autorizația din partea sa.

  În această privință, niciun element din directiva menționată nu permite să se considere că articolul 6 alineatul (3) din aceasta nu vizează măsurile tehnice, care sunt, în parte, încorporate în suporturile fizice ale jocurilor și, în parte, în console și care necesită o interacțiune între ele.

  Astfel, reiese din dispoziția menționată că noțiunea măsuri tehnice eficiente este definită în mod larg și include aplicarea unui cod de acces sau a unui procedeu de protecție precum criptarea, bruierea sau alte transformări ale operei sau ale altui obiect protejat sau a unui mecanism de control al copierii. O asemenea definiție este, pe de altă parte, conformă obiectivului principal al Directivei 2001/29, care, astfel cum reiese din considerentul (9) al acesteia, este de a institui un nivel ridicat de protecție în favoarea în special a autorilor, care este esențială pentru creația intelectuală.

  În aceste condiții, Directiva 2001/29 trebuie interpretată în sensul că noțiunea „măsuri tehnice eficiente”, potrivit articolului 6 alineatul (3) din această directivă, poate să includă măsuri tehnice care constau în principal în a echipa cu un dispozitiv de recunoaștere nu numai suportul care conține opera protejată, precum jocul video, în vederea protecției sale împotriva actelor neautorizate de titularul unui drept de autor, ci și aparatele portabile sau consolele destinate să asigure accesul la aceste jocuri și utilizarea lor.

  (a se vedea punctele 24‑27 și 37 și dispozitivul)

 3.  Protecția juridică, prevăzută la articolul 6 din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, împotriva actelor neautorizate de titularul drepturilor de autor trebuie să respecte, conform articolului 6 alineatul (2) din directivă interpretat în lumina considerentului (48) al acesteia, principiul proporționalității și să nu interzică dispozitivele sau activitățile care au scop comercial sau o utilizare în alte scopuri decât acela de a facilita realizarea unor asemenea acte care eludează protecția tehnică.

  Astfel, respectiva protecție juridică este acordată doar în privința măsurilor tehnice care urmăresc obiectivul de a preveni sau de a limita, în ceea ce privește operele, actele neautorizate de titularul unui drept de autor precum reproducerea, comunicarea publică a operelor și punerea acestora la dispoziția publicului, precum și distribuirea originalului sau a unor copii ale operelor. Respectivele măsuri trebuie să fie adecvate realizării acestui obiectiv și nu trebuie să depășească ceea ce este necesar în acest scop.

  În ceea ce privește măsurile tehnice care constau în principal în a echipa cu un dispozitiv de recunoaștere nu numai suportul care conține opera protejată, precum jocul video, în vederea protecției sale împotriva actelor neautorizate de titularul unui drept de autor, ci și aparatele portabile sau consolele destinate să asigure accesul la aceste jocuri și utilizarea lor, revine instanței naționale sarcina de a verifica dacă alte măsuri sau dispozitive neinstalate pe console ar fi putut produce mai puține interferențe cu activitățile terților sau mai puține limitări ale acestor activități, asigurând în același timp o protecție comparabilă a drepturilor titularului. În acest scop, este relevant să se țină seama în special de costurile referitoare la diferite tipuri de măsuri tehnice, de aspectele tehnice și practice ale punerii lor în aplicare, precum și de comparația eficienței acestor diferite tipuri de măsuri tehnice în ceea ce privește protecția drepturilor titularului, nefiind necesar totuși ca această eficiență să fie absolută. Revine de asemenea instanței menționate sarcina de a examina scopul dispozitivelor, al produselor sau al componentelor susceptibile să eludeze respectivele măsuri tehnice. În această privință, dovada privind utilizarea efectivă a acestora de către terți va fi, în funcție de împrejurările cauzei, deosebit de relevantă. Instanța națională poate în special să examineze frecvența cu care aceste dispozitive, produse sau componente sunt utilizate în fapt cu nerespectarea dreptului de autor, precum și frecvența cu care sunt utilizate în scopuri care nu încalcă dreptul menționat.

  (a se vedea punctele 30, 31 și 38 și dispozitivul)