23.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 344/27


Hotărârea Curții (Camera a patra) din 3 octombrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation — Franța) — Peter Pinckney/KDG médiatech AG

(Cauza C-170/12) (1)

(Regulamentul (CE) nr. 44/2001 - Competență judiciară - Materie delictuală sau cvasidelictuală - Drepturi patrimoniale ale unui autor - Suport material care reproduce o operă protejată - Publicare online - Stabilirea locului materializării prejudiciului)

2013/C 344/45

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Reclamant: Peter Pinckney

Pârâtă: KDG médiatech AG

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Cour de cassation — Interpretarea articolului 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12 p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74) — Competența instanței naționale în materie delictuală și cvasidelictuală — Criterii pentru a stabili „locul unde s a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă” — Atingere adusă drepturilor patrimoniale ale unui autor cauzată prin publicarea online a unui conținut dematerializat sau a unui suport material care reproduce acest conținut — Conținut destinat publicului

Dispozitivul

Articolul 5 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care se invocă încălcarea drepturilor patrimoniale de autor garantate de statul membru al instanței sesizate, aceasta este competentă să judece o acțiune în răspundere formulată de autorul unei opere împotriva unei societăți care are sediul în alt stat membru și care a reprodus în acel stat respectiva operă pe un suport material care este apoi vândut de societăți cu sediul într un al treilea stat membru prin intermediul unui site internet care este accesibil și în raza teritorială a instanței sesizate. Această instanță este competentă să se pronunțe numai cu privire la prejudiciul cauzat pe teritoriul statului membru de care aparține.


(1)  JO C 174, 16.6.2012.