10.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 73/17


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 19 decembrie 2011 — Staatssecretaris van Financiën, intimată: X BV

(Cauza C-651/11)

2012/C 73/30

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din acțiunea principală

Recurent: Staatssecretaris van Financiën

Intimată: X BV

Întrebările preliminare

1.

Transferul a 30 % din acțiunile deținute la o societate — căreia cedentul acestor acțiuni îi prestează servicii supuse taxei pe valoarea adăugată — poate fi asimilat transferului unei universalități de bunuri (unei părți a acesteia) în sensul articolului 5 alineatul (8) din A șasea directivă în cazul livrării de bunuri și/sau în sensul articolului 6 alineatul (5) din această directivă (1) în cazul prestării de servicii?

2.

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, transferul acțiunilor menționat la întrebarea 1) poate fi asimilat transferului unei universalități de bunuri (unei părți a acesteia) în sensul articolului 5 alineatul (8) din A șasea directivă în cazul livrării de bunuri și/sau în sensul articolului 6 alineatul (5) din această directivă în cazul prestării de servicii, atunci când ceilalți acționari, care prestează de asemenea servicii supuse taxei pe valoarea adăugată societății ale cărei acțiuni sunt transferate, transferă concomitent (aproape) toate celelalte acțiuni deținute la această societate către aceeași persoană?

3.

În cazul unui răspuns negativ și la întrebarea 2), transferul acțiunilor menționat la întrebarea 1) poate fi considerat un transfer al întreprinderii (unei părți din aceasta) în sensul articolului 5 alineatul (8) și/sau al articolului 6 alineatul (5) din A șasea directivă având în vedere că acest transfer are o strânsă legătură cu activitățile de gestiune în cazul acestei participații?


(1)  A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1).