6.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/16


Acțiune introdusă la 19 mai 2011 — Comisia Europeană/Republica Cehă

(Cauza C-241/11)

2011/C 232/27

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: Z. Malůšková, N. Yerrell, K.-Ph. Wojcik, în calitate de agenți)

Pârâtă: Republica Cehă

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma articolelor 8, 9, 13, 15-18 și articolului 20 alineatele (2)-(4) din Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (1) și, astfel, prin neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 22 alineatul (1) din directiva menționată, Republica Cehă nu a adoptat măsurile pe care le presupune executarea Hotărârii pronunțate în cauza C-343/08, Comisia/Republica Cehă, și, prin urmare, că Republica Cehă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

obligarea Republicii Cehe la plata către Comisie, în contul „Resurse proprii ale Uniunii Europene”, a următoarelor sume:

o sumă forfetară de 5 644,80 euro pe zi de întârziere la punerea în aplicare a măsurilor pe care le presupune executarea Hotărârii pronunțate în cauza C-343/08, Comisia/Republica Cehă, începând de la data pronunțării acestei hotărâri, 14 ianuarie 2010,

până la data la care va fi pronunțată hotărârea în prezenta cauză sau

până la adoptarea măsurilor pe care le presupune pentru Republica Cehă executarea Hotărârii pronunțate în cauza C-343/08, Comisia/Republica Cehă, dacă această dată este anterioară datei pronunțării hotărârii în prezenta cauză și

o penalitate cu titlu cominatoriu de 22 364,16 euro pe zi de întârziere la punerea în aplicare a măsurilor pe care le presupune executarea Hotărârii pronunțate în cauza C-343/08, Comisia/Republica Cehă, începând de la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză și până la adoptarea măsurilor pe care le presupune pentru Republica Cehă executarea Hotărârii pronunțate în cauza C-343/08, Comisia/Republica Cehă;

obligarea Republicii Cehe la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

La 14 ianuarie 2010, Curtea a pronunțat Hotărârea în cauza C-343/08, Comisia/Republica Cehă, în care a statuat că „prin neadoptarea, în termenul prevăzut, a actelor cu putere de lege și a normelor administrative necesare pentru a se conforma articolelor 8, 9, 13, 15-18 și articolului 20 alineatele (2)-(4) din Directiva 2003/41, Republica Cehă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 22 alineatul (1) din această directivă”.

În prezent, Republica Cehă nu a indicat Comisiei că a adoptat actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 8, 9, 13, 15-18 și articolului 20 alineatele (2)-(4) din Directiva 2003/41, astfel încât să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul articolului 22 alineatul (1) din directiva menționată. Prin urmare, Comisia consideră că Republica Cehă nu a adoptat măsurile pe care le presupune executarea Hotărârii pronunțate în cauza C-343/08. În temeiul articolului 260 alineatul (2) TFUE, în cazul în care consideră că statul membru în cauză nu a luat măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curții, Comisia poate sesiza Curtea și, în același timp, indică cuantumul sumei forfetare sau al penalității cu titlu cominatoriu pe care statul membru în cauză trebuie să le plătească și pe care îl consideră adecvat situației. Potrivit metodei stabilite în Comunicarea Comisiei din 13 decembrie 2005 privind punerea în aplicare a articolului 228 CE [SEC(2005) 1658], Comisia solicită Curții obligarea Republicii Cehe la plata cuantumului datorat al penalității cu titlu cominatoriu și al sumei forfetare, astfel cum se arată în prezentele concluzii.


(1)  JO L 235, p. 10, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 219.