4.8.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 235/5


Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 22 martie 2012 — Maurice Emram/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Guccio Gucci SpA

(Cauza C-354/11 P) (1)

(Recurs - Articolul 119 din Regulamentul de procedură - Marcă comunitară - Regulamentul (CE) nr. 40/94 - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) - Cerere de înregistrare a mărcii figurative G - Mărci)

2012/C 235/07

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Maurice Emram (reprezentant: M. Benavï, avocat)

Celelalte părți în proces: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Guccio Gucci SpA (reprezentant: F. Jacobacci, avocat)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 10 mai 2011, Emram/OAPI (T-187/10) prin care se respinge acțiunea formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 11 februarie 2010 (cauza R 1281/2008-1) privind o procedură de opoziție între Guccio Gucci SpA și domnul Emram — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L, 78, p. 1) — Cerere înregistrare a mărcii comunitare figurative G — Risc de confuzie — Denaturarea elementelor de probă — Apreciere eronată a caracterului distinctiv — Încălcarea principiului egalității de tratament

Dispozitivul

1.

Respinge recursul.

2.

Îl obligă pe domnul Emram la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 282, 24.9.2011.