27.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 80/43


Recurs introdus la 3 februarie 2010 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței pronunțate la 25 noiembrie 2009 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-11/09, Marcuccio/Comisia

(Cauza T-44/10 P)

2010/C 80/69

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurent: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Cealaltă parte în proces: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

În orice caz, anularea în întregime și fără nicio excepție a ordonanței atacate;

declararea faptului că acțiunea în primă instanță, în cadrul căreia a fost pronunțată ordonanța atacată, era admisibilă în întregime și fără nicio excepție;

în principal: admiterea în întregime și fără nicio excepție a cererilor formulate de recurent în cadrul acțiunii în primă instanță;

obligarea pârâtei la rambursarea către recurent a tuturor cheltuielilor de judecată și onorariilor suportate de acesta și aferente procedurii în primă instanță și prezentei proceduri;

în subsidiar: trimiterea spre rejudecare a cauzei de qua Tribunalului Funcției Publice pentru a se pronunța din nou pe fond, în altă compunere, asupra acesteia.

Motivele și principalele argumente

Prezentul recurs este îndreptat împotriva Ordonanței Tribunalului Funcției Publice (TFP) din 25 noiembrie 2009. Prin această ordonanță s-a respins în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată o acțiune având ca obiect refuzul pârâtei de a rambursa în proporție de 100 % cheltuielile medicale ale recurentului.

În susținerea pretențiilor sale, recurentul invocă interpretarea și aplicarea eronată a noțiunii de motivare a unei decizii emise de o instituție a Uniunii Europene, a conceptului de posibilitate de a completa motivarea unei decizii, precum și a principiilor de drept referitoare la prezentarea și aprecierea probelor.

Recurentul invocă de asemenea interpretarea și aplicarea eronată a noțiunilor de act atacabil și de decizie pur confirmativă a unei decizii anterioare.