5.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 72/11


Acțiune introdusă la 16 decembrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Franceză

(Cauza C-596/10)

2011/C 72/18

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Dintilhac și M. Afonso, agenți)

Pârâtă: Republica Franceză

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că, prin aplicarea unei cote reduse de TVA operațiunilor referitoare la ecvide și în special la cai, atunci când nu sunt destinate în mod normal a fi utilizate în prepararea produselor alimentare sau în producția agricolă, Republica Franceză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 96-99 și ale anexei III la Directiva TVA (1);

obligarea Republicii Franceze la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia invocă două motive în susținerea acțiunii sale, întemeiate pe nerespectarea Directivei TVA de legislația națională care supune, pe de o parte, unei cote reduse de 5,5 % operațiuni care nu se încadrează în excepțiile prevăzute în anexa III la această directivă și, pe de altă parte, unei cote reduse de 2,10 % anumite operațiuni.

Prin intermediul primului motiv, reclamanta subliniază că, în afara faptului că aplică o cotă redusă de TVA de 5,5 % operațiunilor care privesc ecvidele vii, fără a face distincție în funcție de utilizarea acestora, reglementarea franceză prevede și alte dispoziții care nu sunt conforme Directivei TVA și, în special, punctelor 1 și 11 din anexa III la această directivă.

Prin intermediul celui de al doilea motiv, Comisia denunță practica administrativă a pârâtei, care constă în aplicarea unei cote de 2,10 % vânzărilor către persoane nesupuse la plata TVA de animale vii care nu sunt destinate utilizării în măcelărie și mezelărie și, în special, cailor de curse, de competiție, de agrement și de manej.


(1)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).