14.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 221/19


Recurs introdus la 18 mai 2010 de Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) pronunțate la 2 martie 2010 în cauza T-70/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA)

(Cauza C-252/10 P)

()

2010/C 221/31

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (reprezentanți: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, avocați)

Cealaltă parte în proces: Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA)

Concluziile recurentei

Anularea hotărârii Tribunalului;

anularea deciziei EMSA de a nu selecta oferta prezentată de recurentă în cadrul procedurii de cerere de ofertă EMSA C-1/01/04, privind contractul intitulat „Validarea SafeSeaNet și dezvoltări viitoare” și de a atribui contractul altui ofertant și

obligarea EMSA la plata cheltuielilor de judecată și la plata altor cheltuieli ale reclamantei, inclusiv cele efectuate de aceasta în cadrul procedurii inițiale, chiar și în cazul respingerii prezentului recurs, precum și a celor privind prezentul recurs în cazul admiterii acestuia.

Motivele și principalele argumente

Recurenta susține că hotărârea atacată ar trebui să fie anulată din următoarele motive:

 

Mai întâi, recurenta afirmă că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin adoptarea unei interpretări eronate a Regulamentului financiar (1), a normelor de aplicare și a Directivei 92/50 (2), și în special a articolului 97 din Regulamentul financiar, a articolului 138 din normele de aplicare și a articolului 17 alineatul (1) din Directiva 92/50.

 

În continuare, recurenta susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin declararea, la punctul 178 din hotărâre, că, întrucât societatea Evropaïki Dynamiki cunoștea aprofundat caietul de sarcini, aceasta putea să deducă avantajele relative ale ofertei selectate. Tribunalul pare să recunoască în mod implicit în această hotărâre faptul că informațiile furnizate de autoritatea contractantă erau limitate. Cu toate acestea, în loc să anuleze decizia atacată, Tribunalul a dat o nouă interpretare complet eronată a obligației de motivare, în măsura în care a asociat aceasta din urmă cu calitățile personale ale destinatarului acestei decizii.

 

În plus, presupunerea Tribunalului este eronată în măsura în care recurenta nu putea (și nu poate nici în prezent) să înțeleagă avantajele relative (dacă acestea există) ale ofertei selectate, cu atât mai mult cu cât Tribunalul nu și-a motivat suficient hotărârea în vederea identificării cu claritate a acestor avantaje.

 

În sfârșit, potrivit recurentei, Tribunalul pare să fi săvârșit o eroare de drept prin declararea, în legătură cu motivul întemeiat pe existența unei erori vădite de apreciere, a faptului că recurenta își limitase argumentele la afirmații generale, și nu demonstrase, prin urmare, dacă, și în ce mod, erorile invocate afectaseră rezultatul final al evaluării ofertelor. Tribunalul pare să se contrazică prin respingerea motivului întemeiat pe insuficienta motivare, cerând însă în același timp ca societatea Evropaïki Dynamiki să demonstreze „în detaliu” în ce măsură erorile invocate apar în raportul comitetului de evaluare.


(1)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 248, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 198).

(2)  Directiva 92/50/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii (JO L 209, p. 1, Ediție specială, 06/vol. 2, p. 50).