Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 septembrie 2011 — Comisia/Spania

(Cauza C‑90/10)

„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva habitate — Conservarea habitatelor naturale — Faună și floră sălbatică — Articolul 4 alineatul (4) și articolul 6 alineatele (1) și (2) — Stabilirea de priorități pentru ariile speciale de conservare, precum și a unei protecții adecvate a acestora — Absența garanției unei protecții juridice adecvate a ariilor speciale de conservare situate în arhipelagul Canare”

1.                     Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor — Examinarea de către Curte a temeiniciei — Situație care trebuie luată în considerare — Situația la expirarea termenului stabilit în avizul motivat (art. 226 CE) (a se vedea punctul 25)

2.                     Mediu — Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică — Directiva 92/43 — Arii speciale de conservare — Obligații ale statelor membre — Stabilirea priorităților — Îndeplinire prin intermediul unui ordin de aprobare a instrumentelor de gestiune corespunzătoare — Inexistență — Neadoptarea măsurilor necesare pentru a evita deteriorarea habitatelor și perturbările semnificative ale speciilor — Neîndeplinirea obligațiilor [Directiva 92/43 a Consiliului, art. 4 alin.(4) și art. 6 alin. (1) și (2)] (a se vedea punctele 37, 38, 48, 49, 53, 54 și 62-64 și dispozitivul)

3.                     Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor — Proba neîndeplinirii obligațiilor — Sarcina probei ce revine Comisiei — Prezumții — Inadmisibilitate (art. 226 CE) (a se vedea punctul 47)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Încălcarea articolului 4 alineatul (4) și a articolului 6 alineatele (1) și (2) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, p. 7, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 109) — Situri de importanță comunitară — Măsuri de conservare — Regiunea biogeografică Macaronezia

Dispozitivul

1)

Regatul Spaniei,

–        prin nestabilirea, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, de priorități pentru ariile speciale de conservare corespunzând siturilor de importanță comunitară din regiunea biogeografică Macaronezia, situate pe teritoriul spaniol și identificate prin Decizia 2002/11/CE a Comisiei din 28 decembrie 2001 de adoptare a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia, în conformitate cu Directiva 92/43, și

–        prin neadoptarea și neaplicarea, în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din Directiva 92/43, a măsurilor adecvate de conservare și a unui regim de protecție prin care să se evite deteriorarea habitatelor și perturbările semnificative ale speciilor, garantând protecția juridică a ariilor speciale de conservare care cuprind siturilor menționate în Decizia 2002/11, situate pe teritoriul spaniol,

nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor sus‑menționate ale respectivei directive.

2)

Obligă Regatul Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

3)

Republica Finlanda suportă propriile cheltuieli de judecată.