15.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 193/14


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Markkinaoikeus (Suomi) la 15 iunie 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

(Cauza C-215/09)

2009/C 193/19

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Markkinaoikeus

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj

Pârât: Oulun kaupunki

Întrebările preliminare

1)

Luat în considerare în ansamblu, un acord potrivit căruia o autoritate contractantă municipală încheie cu o întreprindere privată sub forma unei societăți independente un contract privind înființarea unei noi întreprinderi sub forma unei societăți pe acțiuni, în cadrul căreia capitalul și puterea de control sunt împărțite în mod egal între cele două părți și de la care, la înființarea acestei societăți, autoritatea contractantă se angajează să achiziționeze serviciile de sănătate și de bunăstare la locul de muncă pentru proprii angajați, este supus procedurilor de achiziții publice pentru motivul că acordul contractual global se prezintă ca o atribuire a unui contract de achiziții publice de servicii în sensul Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii sau acest acord trebuie considerat crearea unei întreprinderi comune și transferul activităților unei regii municipale, caz în care directiva sus-menționată și obligația de a lansa o cerere de ofertă pe care aceasta o impune nu ar fi aplicabile?

2)

Pe de altă parte, trebuie considerat relevant în speță faptul că

a)

în calitate de autoritate contractantă municipală, orașul Oulu s-a angajat să achiziționeze cu titlu oneros prestațiile sus-menționate pentru o perioadă de tranziție de patru ani, la expirarea căreia, conform deciziei sale, intenționează să lanseze din nou o cerere de ofertă pentru furnizarea serviciilor de sănătate la locul de muncă necesare?

b)

anterior acordului în discuție, cifra de afaceri a regiei municipale, care era un organism ce depindea din punct de vedere organizatoric de orașul Oulu, rezulta în mare parte din alte prestații decât serviciile de sănătate la locul de muncă furnizate angajaților municipali?

c)

noua întreprindere este creată prin transferul, cu titlu de aport în natură, al activităților regiei municipale, care constau în servicii de sănătate la locul de muncă furnizate atât angajaților municipali cât și unor clienți particulari?