15.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 193/2


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 4 mai 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, terț interesat: RWE Power AG

(Cauza C-165/09)

2009/C 193/02

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Raad van State (Țările de Jos)

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals

Pârât: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

Terț interesat: RWE Power AG

Întrebările preliminare

1)

Obligația de interpretare conformă cu directivele implică faptul că obligațiile prevăzute de Directiva 96/61/CE (1) privind prevenirea și controlul integrat al poluării (în prezent Directiva 2008/1/CE (2) privind prevenirea și controlul integrat al poluării), transpuse în cadrul Wet milieubeheer (Legea privind gestiunea mediului), pot și trebuie interpretate în sensul că, la soluționarea unei cereri de autorizație de mediu, trebuie să se țină seama pe deplin de plafoanele de emisie de SO2 prevăzute de Directiva 2001/81/CE (3) privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici (denumită în continuare „Directiva PNE”), în special în ceea ce privește obligațiile prevăzute la articolul 9 alineatul (4) din Directiva 96/61/CE, în prezent Directiva 2008/1/CE?

2a)

Obligația unui stat membru de a se abține să adopte dispoziții de natură să compromită în mod serios realizarea rezultatului prevăzut de o directivă se aplică de asemenea perioadei cuprinse între 27 noiembrie 2002 și 31 decembrie 2010, prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din Directiva PNE?

2b)

În perioada cuprinsă între 27 noiembrie 2002 și 31 decembrie 2010, se impun obligații pozitive statelor membre în cauză, pe lângă obligația acestora de abținere sau în locul acesteia, în cazul în care la sfârșitul perioadei menționate va avea loc sau riscă să aibă loc o depășire a plafoanelor naționale de SO2 prevăzute de Directiva PNE?

2c)

Pentru a răspunde la întrebările 2a) și 2b), prezintă importanță faptul că din cererea de eliberare a unei autorizații de mediu privind o instalație care va contribui sau riscă să contribuie la depășirea plafoanelor naționale de emisie de SO2 prevăzute de Directiva PNE rezultă că instalația va fi pusă în funcțiune cel mai devreme în anul 2011?

3a)

Obligațiile menționate în cadrul celei de a doua întrebări implică obligația statului membru în cauză de a refuza eliberarea unei autorizații de mediu sau de a o condiționa de prevederi și restricții suplimentare în cazul în care nu se garantează că instalația pentru care se solicită autorizația nu va contribui sau nu riscă să contribuie la depășirea plafoanelor naționale de emisie de SO2 prevăzute de Directiva PNE? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să se țină seama de măsura în care instalația în cauză va contribui sau riscă să contribuie la această depășire?

3b)

Rezultă, dimpotrivă, din Directiva PNE că un stat membru, chiar în cazul depășirii sau al riscului de depășire a plafoanelor naționale de emisie de SO2, dispune de o marjă de apreciere pentru a asigura realizarea obiectivelor prevăzute de directivă astfel încât acesta poate, în locul respingerii cererii de autorizație sau al condiționării acesteia de prevederi și restricții suplimentare, să adopte alte măsuri, precum o altfel de compensare?

4)

În măsura în care obligațiile avute în vedere în cuprinsul celei de a doua și al celei de a treia întrebări se impun statelor membre, un particular poate invoca respectarea acestora în fața instanței naționale?

5a)

Un particular poate invoca în mod direct articolul 4 din Directiva PNE?

5b)

În cazul unui răspuns afirmativ, acest articol poate fi invocat în mod direct începând cu data de 27 noiembrie 2002 sau numai începând cu data de 31 decembrie 2010? Pentru a răspunde la această întrebare, prezintă importanță faptul că din cererea de eliberare a unei autorizații de mediu rezultă că instalația autorizată va fi pusă în funcțiune cel mai devreme în anul 2011?

6)

În special, în cazul în care acordarea unei autorizații de mediu și/sau alte măsuri contribuie la depășirea plafoanelor naționale de emisie de SO2 prevăzute de Directiva PNE sau riscă să contribuie la această depășire, poate un particular să invoce în temeiul articolului 4 din această directivă:

a)

un drept general de a solicita adoptarea de către statul membru în cauză a unui pachet de măsuri prin intermediul cărora să se limiteze până în anul 2010 emisiile naționale anuale de SO2 la plafoane care nu le depășesc pe cele naționale de emisie potrivit Directivei PNE sau, dacă nu este posibil, a unui pachet de măsuri prin intermediul cărora să se limiteze emisiile la acest nivel cât mai repede posibil după această dată?

b)

drepturi concrete de a solicita adoptarea de către statul membru în cauză a unor măsuri specifice privind o anumită instalație — de exemplu sub forma respingerii unei cereri de autorizație sau a condiționării acestei autorizații de prevederi sau restricții suplimentare — care să contribuie la limitarea până în anul 2010 a emisiilor naționale anuale de SO2 la plafoane care nu le depășesc pe cele naționale de emisie potrivit Directivei PNE sau, dacă nu este posibil, a unui pachet de măsuri specifice care să determine limitarea emisiilor la acest nivel cât mai repede posibil după această dată?

6c)

Pentru a răspunde la întrebările 6a) și 6b), prezintă importanță măsura în care instalația în cauză contribuie la depășire sau la riscul de depășire a pragurilor?


(1)  Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (JO L 257, p. 26, Ediție specială, 15/vol. 3, p. 183).

(2)  Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (versiune codificată) (JO L 24, p. 8).

(3)  Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici (JO L 309, p. 22, Ediție specială, 15/vol. 7, p. 231).