20.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 141/33


Acțiune introdusă la 27 aprilie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului

(Cauza C-149/09)

2009/C 141/60

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: P. Dejmek și J. Sénéchal, agenți)

Pârât: Marele Ducat al Luxemburgului

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2006/68/CE (1) a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 de modificare a Directivei 77/91/CEE a Consiliului în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora, sau, în orice caz, prin necomunicarea acestora Comisiei, Marele Ducat al Luxemburgului nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul directivei menționate;

obligarea Marelui Ducat al Luxemburgului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea Directivei 2006/68/CE a expirat la 15 aprilie 2008. Or, până la data introducerii prezentei acțiuni, pârâtul nu luase încă măsurile necesare pentru transpunerea directivei, sau, în orice caz, nu informase Comisia cu privire la acest aspect.


(1)  JO L 264, p. 32, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 150.