Keywords
Summary

Keywords

Ajutoare acordate de state – Recuperarea unui ajutor ilegal – Aplicarea dreptului național – Condiții și limite

[art. 88 CE; Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului, art. 14 alin. (3)]

Summary

Articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului [88] din Tratatul CE trebuie interpretat în sensul că, în condițiile în care sumele corespunzătoare ajutorului în cauză au fost deja recuperate, nu se opune anulării pentru viciu de formă, de către instanța națională, a avizelor de încasare emise pentru recuperarea ajutorului de stat ilegal, dacă este asigurată în dreptul național posibilitatea înlăturării acestui viciu de formă. În schimb, această dispoziție se opune posibilității ca sumele să fie, chiar provizoriu, vărsate din nou beneficiarului acestui ajutor.

Astfel, articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul nr. 659/1999 reflectă cerințele principiului efectivității, potrivit căruia un stat membru care, în temeiul unei decizii a Comisiei, se vede obligat să recupereze ajutoare ilegale este liber să aleagă mijloacele prin care va executa această obligație, cu condiția ca măsurile alese să nu afecteze domeniul de aplicare și eficacitatea dreptului Uniunii.

Controlul, de către instanța națională, al legalității formale a unui aviz de încasare emis pentru recuperarea unui ajutor de stat ilegal și eventuala anulare a acestui aviz pentru motivul că nu au fost respectate cerințele de formă prevăzute de dreptul național trebuie considerate o simplă manifestare a principiului protecției jurisdicționale efective, ce constituie un principiu general al dreptului Uniunii. Cu toate acestea, o astfel de anulare ar putea, în principiu, să conducă la nașterea dreptului beneficiarului ajutorului care a obținut câștig de cauză de a solicita, în temeiul dreptului național, ca sumele corespunzătoare ajutorului deja restituit să îi fie din nou vărsate. Astfel, trebuie ca dreptul național să dispună de instrumentele necesare pentru a evita ca anularea unui aviz de încasare să determine în mod automat restituirea imediată a sumei achitate de debitor pentru a se conforma acestui aviz. Prin urmare, autoritatea competentă trebuie să fie în măsură să înlăture viciul de formă de care este afectat avizul menționat fără a fi obligată să restituie beneficiarului ajutorului ilegal, chiar provizoriu, sumele pe care acesta le‑a rambursat în executarea avizului respectiv.

(a se vedea punctele 20, 21, 25-27 și 33 și dispozitivul)