Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 20 mai 2010 – Comisia/Spania

(Cauza C‑158/09)

„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Directiva 2003/88/CE – Organizarea timpului de lucru – Personal necivil al administrației publice – Netranspunerea în termenul prevăzut”

Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Examinarea de către Curte a temeiniciei – Situație care trebuie luată în considerare – Situația la expirarea termenului stabilit în avizul motivat (art. 226 CE; Directiva 2003/88 a Parlamentului European și a Consiliului) (a se vedea punctele 7-10)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Încălcarea articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 3) și a articolului 18 litera (a) din Directiva 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 307, p. 18), menținut prin articolul 27 alineatul (1) din Directiva 2003/88, coroborat cu anexa I partea B la aceeași directivă – Personal necivil al administrației publice

Dispozitivul

1)

Prin neadoptarea, în termenul prevăzut, a tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, în ceea ce privește personalul necivil al administrației publice, Regatul Spaniei nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 1 alineatul (3) din directiva menționată.

2)

Obligă Regatul Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.