6.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/4


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 iunie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Camera de recurs a școlilor europene) — Paul Miles și alții/Școlile europene

(Cauza C-196/09) (1)

(Trimitere preliminară - Noțiunea „instanță dintr-un stat membru” în sensul articolului 267 TFUE - Camera de recurs a școlilor europene - Sistem de remunerare a profesorilor detașați la școli europene - Neadaptarea remunerațiilor ca urmare a deprecierii lirei sterline - Compatibilitate cu articolele 18 TFUE și 45 TFUE)

2011/C 232/06

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Camera de recurs a școlilor europene

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Paul Miles, Robert Watson Mac Donald

Pârâtă: Școlile Europene

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Camera de recurs a școlilor europene — Interpretarea articolelor 12, 39 și 234 din Tratatul CE — Noțiunea „instanță națională” în sensul articolului 234 CE — Sistem de remunerare a profesorilor detașați la școli europene — Neadaptarea remunerațiilor ca urmare a deprecierii lirei sterline — Încălcarea principiilor egalității de tratament și liberei circulații a lucrătorilor

Dispozitivul

Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă să răspundă la o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare care provine de la Camera de recurs a școlilor europene.


(1)  JO C 193, 15.8.2009.