18.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/12


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Idryma Typou A.E./Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

(Cauza C-81/09) (1)

(Libertatea de stabilire - Libera circulație a capitalurilor - Dreptul societăților - Prima directivă 68/151/CEE - Societate pe acțiuni din sectorul presei și televiziunii - Societate și acționar care deține mai mult de 2,5 % din acțiuni - Amendă administrativă aplicată în mod indivizibil și solidar)

2010/C 346/19

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Symvoulio tis Epikrateias

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Idryma Typou A.E.

Pârât: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretarea articolului 1 din Prima directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (JO L 65, p. 8, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 3) — Dispoziție națională care stabilește o răspundere solidară între, pe de o parte, o societate pe acțiuni din sectorul presei și al televiziunii și, pe de altă parte, acționarii acesteia care dețin o cotă mai mare de 2,5% din capitalul social pentru plata amenzilor administrative impuse de activitatea unei astfel de societăți

Dispozitivul

1.

Prima directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților trebuie interpretată în sensul că nu se opune unei reglementări naționale precum articolul 4 alineatul 3 din Legea nr. 2328/1995 „Regimul juridic al televiziunii private și al radioului local, reglementarea unor aspecte legate de piața de radioteleviziune și alte dispoziții”, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 2644/1998 „privind prestarea de servicii radiofonice și de televiziune cu plată”, potrivit căruia amenzile menționate la alineatele precedente ale acestui articol pentru cazurile de încălcare a legislației și a normelor deontologice care reglementează funcționarea posturilor de televiziune sunt aplicate în mod indivizibil și solidar nu numai societății titulare a autorizației de înființare și de exploatare a postului de televiziune, ci și tuturor acționarilor care dețin mai mult de 2,5 % din acțiuni.

2.

Articolele 49 TFUE și 63 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun unei astfel de reglementări naționale.


(1)  JO C 102, 1.5.2009.