21.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 44/57


Acțiune introdusă la 15 decembrie 2008 — Sasol și alții/Comisia

(Cauza T-541/08)

(2009/C 44/99)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Sasol Ltd (Johannesburg, Africa de Sud), Sasol Holding in Germany GmbH (Hamburg, Germania), Sasol Wax International AG (Hamburg, Germania), Sasol Wax GmbH (Hamburg, Germania) (reprezentanți: W. Bosch, U. Denzel, C. von Köckritz, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantelor

Anularea sau reducerea substanțială a amenzii aplicate Sasol Limited, Sasol Holding in Germany GmbH, Sasol Wax International AG și Sasol Wax GmbH în temeiul articolului 2 din decizie și

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Acțiunea, depusă în numele reclamantelor în temeiul articolului 230 CE, are ca obiect anularea în parte a Deciziei C(2008) 5476 final a Comisiei din 1 octombrie 2008 privind o procedură de aplicare a articolului 81 CE și a articolului 53 SEE în Cazul COMP/39.181 — Ceară de lumânări.

În această decizie, Comisia a constatat că, în perioada 1992-2005, anumiți producători de ceară de parafină și de parafină brută au constituit o înțelegere în cadrul căreia s-au desfășurat reuniuni consacrate discuțiilor cu privire la prețuri, împărțirii piețelor și/sau clienților și schimbului de informații comerciale sensibile referitoare la ceara de parafină și la parafina brută care erau vândute clienților finali din Germania.

Acțiunea reclamantelor se întemeiază pe următoarele motive și argumente:

În opinia reclamantelor, Comisia a stabilit în mod greșit răspunderea Sasol Limited (societatea-mamă a grupului Sasol), Sasol Holding in Germany și Sasol Wax International AG pentru „perioada întreprinderii comune” (1 mai 1995-30 iunie 2002). Reclamantele susțin că prezumția Comisiei potrivit căreia Sasol Limited (prin intermediul filialei sale Sasol Holding in Germany) a exercitat o influență decisivă asupra Schümann Sasol International AG reprezintă o eroare vădită de apreciere a dovezilor prezentate Comisiei.

În continuare, reclamantele susțin că, prin stabilirea răspunderii Sasol Limited, Sasol Holding in Germany și Sasol Wax International AG pentru „perioada Sasol” cuprinsă între 1 iulie 2002 și 28 aprilie 2005, Comisia a săvârșit o eroare de drept. Mai mult, reclamantele invocă aplicarea, de către Comisie, a unei norme juridice inadecvate, precum și ignorarea dovezii prezentate de Sasol (1) prin care se demonstra că Sasol Wax a acționat pe piață în mod autonom, răsturnând astfel orice prezumție a răspunderii societății-mamă.

În plus, se susține că, întrucât VARA nu a fost declarată în mod solidar răspunzătoare pentru „perioada Schümann” (3 septembrie 1992-30 aprilie 1995), Comisia a săvârșit o eroare de drept. În loc să se constate răspunderea VARA (2), care exercita controlul asupra entității care a participat la încălcări, Comisia a atribuit Sasol întreaga răspundere și, astfel, a compromis eventualele mijloace de acțiune ale Sasol împotriva VARA.

Reclamantele susțin în continuare că, mai mult, Comisia a săvârșit erori vădite în cadrul stabilirii cuantumului de bază al amenzii ce urma să fie aplicată Sasol, majorând în mod eronat cifra de afaceri care trebuie avută în vedere cu cifra de afaceri aferentă produselor care nu au avut o legătură directă sau indirectă cu încălcarea, în sensul articolului 23 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (3). De asemenea, Comisia a săvârșit o eroare de drept prin alegerea unei metodologii greșite în vederea stabilirii cuantumului de bază ce trebuie aplicat în cazurile în care decizia de stabilire a amenzii privește destinatari diferiți pentru perioade diferite ale încălcării.

Pe de altă parte, în opinia reclamantelor Comisia a săvârșit o eroare prin faptul că a prezumat rolul conducător deținut de Sasol în domeniul cerii de parafină și prin faptul că a majorat în mod greșit amenda aplicată Sasol cu un cuantum excesiv și disproporționat de 50 %.

În continuare, reclamantele critică aplicarea greșită, de către Comisie, a plafonului de 10 % prevăzut la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003, precum și încălcarea principiului răspunderii individuale întrucât amenda ce urma să fie aplicată pentru această perioadă nu a fost limitată la 10 % din cifra de afaceri a domnului Schümann care, în opinia reclamantelor, controla în mod efectiv societatea care fusese direct implicată în încălcare.

În sfârșit, în opinia reclamantelor, Comisia a săvârșit o eroare prin faptul că nu a acordat Sasol întreaga imunitate în legătură cu anumite elemente ale amenzii pentru care Comisia s-a întemeiat în principal pe dovezi furnizate în mod voluntar de Sasol în cadrul cooperării acesteia cu Comisia.


(1)  În afara unor mențiuni contrare, precizarea privește societățile din grupul Sasol pretins implicate în înțelegere.

(2)  Partener în cadrul întreprinderii comune Schümann Sasol International AG alături de Sasol Ltd, care a dobândit în mod indirect două treimi din Hans-Otto Schümann GmbH & Co KG.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO 2003, L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 167, rectificare în Ediție specială, 08/vol. 4, p. 269).