30.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 223/36


Acțiune introdusă la 9 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei

(Cauza C-306/08)

(2008/C 223/58)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: A. Alcover San Pedro și D. Kukovec, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că Regatul Spaniei:

prin atribuirea programelor de acțiune integrată în conformitate cu Legea 6/1994 din 15 noiembrie privind activitatea urbanistică în Comunitatea Valencia (Ley 6/1994 reguladora de la actividad urbanística en la Comunidad Valenciana) nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 93/37/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări (1) și în special în temeiul articolului 1, al articolului 6 alineatul (6), al articolului 11, al articolului 12, precum și al Titlului II din cadrul Capitolului IV din această directivă (articolele 24-29),

prin atribuirea programelor de acțiune integrată în conformitate cu Legea valenciană de urbanistică 16/2005 (Ley 16/2005, urbanística valenciana), dezvoltată prin Decretul regional valencian 67/2006 din 12 mai de aprobare a Regulamentului de sistematizare și gestiune teritorială și urbanistică (Decreto regional valenciano 67/2006 por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística), nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 2, al articolului 6, al articolului 24, al articolului 30, al articolului 31 alineatul (4) litera (a), al articolului 48 alineatul (2) și al articolului 53 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consilliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (2);

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia semnalează că atribuirea programelor de acțiune integrată — „PAI”, instrument de dezvoltare urbanistică prevăzut de Legea 6/1994 din 15 noiembrie privind activitatea urbanistică în Comunitatea Valencia (LRAU) și de legea care a succedat acesteia, Legea valenciană de urbanistică 16/205 (LUV), se referă la lucrări publice, care trebuie atribuite în conformitate cu prevederile Directivelor 93/37/CE și 2004/18/CE. Cu alte cuvinte, Comisia afirmă că PAI sunt contracte publice de lucrări atribuite de entități locale care includ realizarea de lucrări publice de infrastructură de către agenții de urbanizare selecționați de administrația locală.

Comisia consideră că LUV încalcă directivele comunitare privind achizițiile publice sub mai multe aspecte, referitoare, între altele, la poziția privilegiată a primului ofertant, la experiența ofertanților în ceea ce privește contracte similare, la prezentarea alternativelor la propunerea primului ofertant în plic deschis, la reglementarea variantelor, la criteriile de atribuire a PAI, la posibilitatea de a modifica contractul după ce a fost atribuit (spre exemplu, posibilitatea de a mări taxele de urbanizare) și la reglementarea cazurilor de executare incompletă a contractului de către ofertantul adjudecatar. Unele dintre aceste încălcări sunt comune pentru LRAU și LUV, iar altele sunt specifice pentru LUV.


(1)  JO L 199, p. 54.

(2)  JO L 134, p. 114, Ediție specială 06/vol. 8, p. 116.