30.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 223/33


Acțiune introdusă la 1 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului

(Cauza C-289/08)

(2008/C 223/52)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: G. Rozet și A. Sipos, agenți)

Pârât: Marele Ducat al Luxemburgului

Concluziile reclamantei

Constatarea că, prin faptul că nu a elaborat planuri de urgență externe pentru măsurile care trebuie luate în exteriorul entităților care intră sub incidența articolului 9 din Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (1), Marele Ducat al Luxemburgului nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 11 alineatul (1) litera (c) din această directivă;

obligarea Marelui Ducat al Luxemburgului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta arată că elaborarea planurilor de urgență externe pentru măsurile care trebuie luate în exteriorul entităților care intră sub incidența articolului 9 din Directiva 96/82/CE reprezintă o cerință fundamentală a acestei directive. Marele Ducat al Luxemburgului nu și-ar fi îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul directivei în măsura în care nu ar fi elaborat astfel de planuri pentru opt entități operaționale situate pe teritoriul său.


(1)  JO 1997, L 10, p. 13, Ediție specială, 05/vol. 4, p. 8.