22.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 311/6


Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 septembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, în lichidare/Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) și Ministero delle Finanze/Michele Franchetto (C-80/08)

(Cauzele conexate C-78/08-C-80/08) (1)

(Trimitere preliminară - Admisibilitate - Ajutoare de stat - Avantaje fiscale acordate societăților cooperative - Calificare drept ajutor de stat în sensul articolului 87 CE - Compatibilitate cu piața comună - Condiții)

2011/C 311/06

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din acțiunea principală

Reclamanți: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, în lichidare (C-79/08), Ministero delle Finanze (C-80/08)

Pârâți: Paint Graphos scarl (C-78/08), Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08), Michele Franchetto (C-80/08)

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Corte suprema di cassazione — Interpretarea articolelor 81 CE, 87 CE și 88 CE, a Regulamentului (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE)(JO L 207, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 259) și a Directivei 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor (JO L 207, p. 25, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 207) — Noțiunea de ajutoare acordate de stat — Lege italiană prin care se acordă facilități fiscale societăților cooperative agricole, de producție și de lucrători

Dispozitivul

Scutiri fiscale precum cele în cauză în acțiunile principale, acordate societăților cooperative de producție și de lucrări în temeiul unei reglementări naționale de tipul celei prevăzute la articolul 11 din Decretul Președintelui Republicii nr. 601 din 29 septembrie 1973 de reglementare a avantajelor fiscale, în versiunea în vigoare în perioada 1984-1993, nu constituie un „ajutor de stat” în sensul articolului 87 alineatul (1) CE decât în măsura în care toate condițiile de aplicare a acestei dispoziții sunt îndeplinite. În ceea ce privește o situație precum cea care a condus la litigiile cu care este sesizată instanța de trimitere, va fi de competența acesteia să aprecieze mai exact caracterul selectiv al scutirilor fiscale în cauză, precum și eventuala justificare a acestora prin natura sau economia generală a sistemului fiscal național din care fac parte, stabilind în special dacă societățile cooperative în cauză în acțiunile principale se află în realitate într o situație comparabilă cu aceea a altor operatori constituiți sub forma unor entități juridice cu scop lucrativ și, în caz afirmativ, dacă tratamentul fiscal mai favorabil rezervat societăților cooperative menționate este, pe de o parte, inerent principiilor esențiale ale sistemului de impozitare aplicabil în statul membru în cauză și, pe de altă parte, conform cu principiile coerenței și proporționalității.


(1)  JO C 116, 9.5.2008.